Epilog

Konstytucje Świeckiego Zakonu zostały zredagowane, aby umocnić sposób życia jego członków, którzy stanowią część Zakonu Karmelu Terezjańskiego. Są oni wezwani do tego, „by świadczyć o tym, jak wiara chrześcijańska daje jedyną pełną odpowiedź [...] na problemy i nadzieje, jakie życie stawia przed każdym człowiekiem i każdym społeczeństwem”. Spełniają oni [to wezwanie] jako świeccy karmelici, jeżeli, wychodząc od zaangażowanej kontemplacji, potrafią dawać codzienne świadectwo w swoim życiu rodzinnym i społecznym „spójności właściwej takie mu życiu, które czerpie natchnienie z Ewangelii i w niej znajduje siłę do tego, by w pełni się realizować”. Jako świeccy karmelici, synowie i córki Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża, są powołani, aby „być wobec świata świadkami zmartwychwstania i życia Pana Jezusa i znakiem żyjącego Boga” poprzez życie modlitwy, służbę ewangelizacji oraz świadectwo chrześcijańskiej i karmelitańskiej wspólnoty. „Wszyscy razem i każdy z osobna, według swoich zdolności, mają żywić świat «duchowymi owocami» (por. Ga 5, 22) i napełniać go takim duchem, jakim są ożywieni owi ubodzy, łagodni i wprowadzający pokój, „których Pan nazwał w Ewangelii błogosławionymi” (por. Mt 5, 3-9). Słowem, czym dusza jest w ciele, tym niech będą w świecie chrześcijanie”  [i karmelici].

Zastosowane skróty

Dokumenty Zakonu

Reguła – Reguła św. Alberta

Rytuał – Rytuał Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Św. Teresa od Jezusa

D – Droga doskonałości

Ż – Życie

TW – Twierdza wewnętrzna

Św. Jan od Krzyża

DGK – Droga na Górę Karmel

PD – Pieśń duchowa

ŻPM – Żywy Płomień Miłości

Sł – Słowa światła i miłości

Dokumenty Soboru Watykańskiego II

KK – Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen gentium

KO – Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei Verbum

DA – Dekret o Apostolstwie Świeckich Apostolicam Actuositatem

DB – Dekret o pasterskich zadaniach biskupów Christus Dominus

Inne dokumenty

ChL – Adhortacja Christifideles laici

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates