CZWARTEK 

 

 Litania do Maryi, Matki miłosierdzia 

  Litania ta, odmawiana w sanktuarium Monte Berico, pochodzi z  XV wieku i wyraża pobożność maryjną regionu Vicenza. Wierni  wspominają w niej pomoc Maryi w szczególnie trudnych okresach  ich życia.  

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                         zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże, 

 

Święta Maryjo                                  módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Dziewico Przeczysta, 

Święta Maryjo, Córko Króla Przedwiecznego, 

Święta Maryjo, Matko i Oblubienico Chrystusa, 

Święta Maryjo, Świątynio Ducha Świętago, 

Święta Maryjo, Królowo niebios, 

Święta Maryjo, Pani Aniołów, 

Święta Maryjo, prawdo Proroków, 

Święta Maryjo, chwało Apostołów, 

Święta Maryjo, mocy Męczenników, 

Święta Maryjo, chlubo Dziewic, 

Święta Maryjo, wzorze czystości, 

Święta Maryjo, przykładzie pokory, 

Święta Maryjo, obrazie wszelkich cnót, 

Święta Maryjo, bramo niebios, 

Święta Maryjo, miłosierna wobec grzeszników, 

Święta Maryjo, porcie naszego zbawienia, 

Święta Maryjo, Dziewico najczulsza, 

Święta Maryjo, źródło nadziei i wiary, 

Święta Maryjo, źródło najsłodszej miłości, 

Święta Maryjo, pełna łaski Bożej, 

Święta Maryjo, Matko łaski wszelkiej, 

Święta Maryjo, Matko miłosierdzia, 

Święta Maryjo, ufności w Tobie pokładających nadzieję, 

Święta Maryjo, zbawienie do Ciebie się uciekających, 

Święta Maryjo, mocy Tobie ufających, 

Święta Maryjo, pociecho nieszczęśliwych, 

Święta Maryjo, radości zasmuconych, 

Święta Maryjo, wspomożenie ubogich, 

Święta Maryjo, do której przychodzimy z naszymi modlitwami, 

Święta Maryjo, do której uciekamy się w ucisku, 

Święta Maryjo, do której o pomoc wołamy, 

Święta Maryjo, z pobożnością Ciebie prosimy, 

Święta Maryjo, z pokorą Ciebie błagamy, 

Święta Maryjo, w cierpieniach Ciebie wzywamy, 

Oby Chrystus nas wysłuchał, Święta Maryjo, 

Oby Chrystus nie odrzucił naszej modlitwy, Święta Maryjo, 

Oby Chrystus wejrzał miłosiernie na naszą słabość, Święta Maryjo, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

 Boże, Ojcze pociechy i pokoju, Ty w Pełnej łaski dałeś nam Matkę miłosierdzia, Pocieszycielkę strapionych i Wspomożycielkę ubogich; udziel nam, uciekającym się do ciebie i umocnionym Jej macierzyńskim wstawiennictwem, radości płynącej z wysłuchania naszej modlitwy, abyśmy uwolnieni od wszelkich niepokojów, zawsze byli gotowi służyć każdemu człowiekowi. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania

 

P. Wprowadziłem was do ziemi Karmelu, 

W. Byście spożywali jej owoce i zasoby. 

 

Módlmy się: 

Panie, nasz Boże, Ty nas wezwałeś do Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i zawarłeś z nami przymierze miłości; spraw, byśmy naśladując Dziewicę Maryję, nieustannie czerpali z życiodajnych źródeł modlitwy i kontemplacji i dzielili się z braćmi Twoim niezmierzonym bogactwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Bóg dał świętemu Józefowi, 

W. Władzę wspomagania nas we wszystkim.

 

Módlmy się: 

Boże, najlepszy Ojcze, Ty dałeś Rodzinie Karmelu świętego Józefa jako opiekuna i mistrza modlitwy, spraw, byśmy powierzając mu ufnie wszystkie nasze potrzeby, za jego przykładem całym sercem miłowali Jezusa i Maryję, i umacniali więzi miłości w naszych wspólnotach. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Żarliwością się rozpaliłem, 

W. O chwałę Pana, Boga Zastępów. 

 

Módlmy się: 

Boże zastępów, Ty wzbudziłeś Eliasza, proroka jak ogień, aby głosił wiarę w Ciebie, Boga żywego i prawdziwego, oraz objawił ludowi Twoją wszechmoc i miłosierdzie; spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy płonąc Twoją miłością, byli przeniknięci apostolskim zapałem ku Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Miejmy zawsze przed oczyma, 

W. Ród świętych proroków i ojców, z którego pochodzimy. 

 

Módlmy się: 

 Boże naszych ojców, niech przykład Świętej Matki Teresy przynagla nas, abyśmy wiernie strzegli duchowej tradycji Karmelu i czerpiąc natchnienie z naszej Reguły, wciąż rozpoczynali od nowa, coraz dalej ku coraz lepszym rzeczom postępując . Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

P. Gdzie nie ma miłości, tam połóż miłość, 

W. A znajdziesz miłość. 

 

Módlmy się: 

 Bożę, nasz Panie i Oblubieńcze. Ty pod wieczór życia będziesz nas sądził z miłości, spraw, prosimy, abyśmy wierni nauce Świętego Ojca Jana od Krzyża zapominali o sobie i miłowali Ciebie tak, jak Ty sam chcesz być miłowani. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen

 

P. Świętymi bądźcie, 

W. Gdyż wolą Boża jest uświęcenie wasze. 

 

Módlmy się: 

 Boże, źródło świętości, Ty zapaliłeś w sercu świętego Rafała gorącą miłość do Kościoła i ojczyzny i powierzyłeś mu dzieło odnowy życia karmelitańskiego w Polsce, spraw, abyśmy dzięki jego modlitwie trwali w oddaniu się Tobie i przynosili obfite owoce świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

W. Amen 

 

P. Pragnę wraz z Najświętszą Matką Maryją, 

W. Wiernie stać pod krzyżem Jezusa. 

 

Módlmy się: 

 Boże, Obrońco ufających Tobie, Ty uwieńczyłeś życie błogosławionego Alfonsa Marii darem męczeńskiej śmierci za Chrystusa, któremu jako kapłan służył w Karmelu z wielką wiernością, spraw, abyśmy z jego przelanej krwi czerpali moc do codziennego uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa i dopełniania ich we własnym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates