PIĄTEK 

 

 Litania biblijna 

   Litania ta składa się z wezwań, jakimi określa Maryję Nowy  Testament, oraz z obrazów zaczerpniętych ze Starego  Testamentu, w których tradycja chrześcijańska dopatrywała się  odniesień do Matki Pana. 

 

 Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 

 Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

 Ojcze z nieba, Boże,                                zmiłuj się nad nami 

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

 Duchu Święty, Boże, 

 Święta Trójco, Jedyny Boże, 

 

Nowa Ewo, której Syn zdeptał głowę pradawnego węża           módl się za nami. 

Córko Abrahama, 

Dziewico, Córo Syjonu, 

Dziewico mająca porodzić, którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku, 

Dziewico z Nazaretu, 

Oblubienico Józefa sprawiedliwego, 

Pozdrowiona przez Anioła Matko Pana, 

Pokorna służebnico Pańska, 

Dziewico, w której łonie Słowo stało się ciałem, 

Dziewico, Matko Emmanuela, 

Matko w mocy Ducha Świętego, 

Matko Syna Najwyższego, 

Matko Syna Dawidowego, 

Matko Króla Izraela, 

Matko Mesjasza, 

Matko Zbawiciela, 

Matką, którą pasterze znaleźli w Betlejem razem z Józefem i Dzieciątkiem, 

Matko, która rozważałaś wszystko w swoim sercu, 

Matko, która poznałaś co to wygnanie, 

Matko, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni, 

Matko, której serce przeniknął miecz, 

Matko, która zaprowadziłaś Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy, 

Matko, której Jezus był poddany w Nazarecie, 

Matko modląca się w Kanie, 

Matko, która zapraszasz do czynienia tego, co Jezus mówi, 

Matko stojąca pod krzyżem Syna, 

Matko umiłowanego ucznia Pańskiego, 

Błogosławiona między niewiastami, 

Chwało Jeruzalem, 

Pociecho Izraela, 

Chlubo naszego narodu, 

Błogosławiona, która uwierzyłaś w słowa Pana, 

Błogosławiona przez wszystkie pokolenia, 

Tobie Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy, 

Trwająca na modlitwie razem z Apostołami, 

Niewiasto obleczona w słońce, 

Niewiasto, na której głowie spoczywa wieniec z gwiazd dwunastu, 

Obrazie Nowego Jeruzalem, 

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata 

zmiłuj się nad nami. 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się: 

  Boże, miłośniku życia. Ty przez miłość i wierność objawiasz się w historii człowieka, aby przemieniać jego ograniczenia i grzechy. Dzięki Ci składamy za Twoją uprzedzającą miłość, którą dałeś nam poznać w Abrahamie, naszym ojcu w wierze, w sprawiedliwych niewiastach i prorokach, oraz – gdy nadeszła pełnia czasów – w Jezusie, Twoim Synu, narodzonym z pokornej Dziewicy. Przez Jego pośrednictwo błagamy Cię daj nam Twojego Ducha Pocieszyciela, abyśmy otwarci na wydarzenia naszej historii, umieli dostrzegać i umacniać każdy słuszny przejaw wolności, nadziei i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen 

 

Wezwania 

 

P. Jak się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony w nędzy, jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś? 

 Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego się weselę, bo nie zawiedziesz mej ufności. 

 Moje są niebiosa i moja jest ziemia, moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi. Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, wszystkie rzeczy są moje, i sam Bóg jest moim i dla mnie. 

 Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, i czego jeszcze szukasz? Wszystko jest twoje i wszystko dla ciebie. 

Nie zadowalaj się małym i nie szukaj odrobin, które spadają ze stołu Ojca twego, lecz wyszedłszy z siebie, wejdź do pełności i ciesz się w twojej chwale. Ukryj się w niej i raduj się, a zaspokoisz pragnienie swego serca.

 

 Modlitwa w ciszy 

 

Módlmy się: 

Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na Twoją Rodzinę, zgromadzoną w imię Błogosławionej Dziewicy Maryi, świętego Józefa i wszystkich naszych świętych, abyśmy za ich wstawiennictwem mogli uczestniczyć w pełni Twojej łaski. Prze Chrystusa, Pana naszego. 

W. Amen. 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates