SŁOWO WSTĘPNE

NASZEGO OJCA GENERAŁA

 

17 września 2009 r.

św. Alberta Jerozolimskiego

 

Do Przełożonych Prowincjalnych,

Delegatów Prowincjalnych

i Członków Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Definitorium Generalne przedstawia z radością Ratio Institutionis Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Jego tekst został wypracowany w poprzednim sześcioleciu przez Sekretariat Generalny ds. Świeckiego Zakonu. Istotną treść Ratio przedstawiono Kapitule Generalnej w Fatimie w kwietniu 2009 r. Jej uczestnicy wnieśli wówczas kilka sugestii. Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, tekst skierowano do Definitorium Generalnego. Także Definitorium wprowadziło kilka poprawek i zaaprobowało końcową wersję w języku angielskim w czerwcu tegoż roku. Latem 2009 r. poświęcono wiele uwagi przekładowi na język włoski, hiszpański i francuski. Wszystkie te wersje zostały właśnie ukończone.

Ściśle rzecz biorąc Ratio Institutionis nie jest samo w sobie Programem formacyjnym. Odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie w życie własnego Programu formacji spoczywa na regionalnych władzach jurysdykcyjnych Zakonu. Niniejsze Ratio jest dokumentem, w którym pragniemy przedstawić podstawowe zasady, które kierują procesem formacji i pewien zamysł, stojący u podstaw formacji naszych członków. Formację prowadzi się – w imieniu Zakonu – w każdym regionie objętym odpowiednią władzą jurysdykcyjną, a to oznacza, że jakiś lokalny wkład do tej formacji, prowadzonej w konkretnej wspólnocie, winien być zawsze obecny. Podobnie, zawsze musi być zachowany jakiś ogólny kierunek, który przewodzi procesowi formacyjnemu. Ten dokument przedstawia takie właśnie zasady przewodnie.

Dokument składa się z dwóch głównych części. Część pierwsza, od numeru 1 do 93 stanowi właściwe Ratio, z dwoma załącznikami. Jeden z nich zawiera wypisy z Konstytucji, które bezpośrednio dotyczą formacji. Drugi zaś prezentuje kryteria pomocne w rozeznaniu powołania do Świeckiego Karmelu.

Część druga niniejszej publikacji przedstawia model programu formacyjnego [opracowanego na Filipinach]. Jest on zaproponowany tutaj jako pewien wzorzec. Niemniej jednak wszystkie okręgi jurysdykcyjne Zakonu są odpowiedzialne za wypracowanie własnego programu formacji. Każda Prowincja ‒ która już opracowała taki własny program i przedłożyła go do aprobaty Definitorium Generalnemu ‒ zastąpi ten wzorzec własnym programem.

Przedkładam więc Ratio Institutionis w imieniu Definitorium Generalnego z głęboką nadzieją, że poprowadzi członków naszego Świeckiego Zakonu do głębszego docenienia swojego powołania do świętości, w umiłowaniu Boga i w służbie dla Kościoła.

 

o. Saverio Cannistrà OCD

Przełożony Generalny

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates