Część III

PYTANIA POMOCNICZE

DO POSZCZEGÓLNYCH LAT FORMACJI

KRAKOWSKIEJ PROWINCJI

ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH

 

 

 

 

PYTANIA POMOCNICZE

DO POSZCZEGÓLNYCH LAT FORMACJI

KRAKOWSKIEJ PROWINCJI

ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH

 

Przed rozpoczęciem etapu wstępnego

1. W jaki sposób dowiedziałeś się o istnieniu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych?

2. Co zachęciło cię do zapoznania się ze wspólnotą?

3. Jakie masz oczekiwania związane z życiem we wspólnocie?

4. W jaki sposób uczestniczysz w życiu Kościoła Katolickiego?

5. Czy należałeś do innej wspólnoty i jak długo uczestniczyłeś w jej spotkaniach?

6. Czy znany ci jest Szkaplerz Karmelitański, czy brałeś udział w rekolekcjach karmelitańskich, w jakim stopniu jest ci znana duchowość Karmelu?

 

Etap wstępny

Formacja ludzka

1. Czy masz pragnienie pełni życia, realizacji samego siebie i duchowego rozwoju?

2. W jaki sposób wstępny okres formacji zmienił twoje życie i relacje międzyludzkie?

Formacja chrześcijańska

1. Jak wygląda twoja codzienna modlitwa?

2. W jaki sposób żyjesz na co dzień łaską Chrztu świętego?

3. Czy w tym okresie uzupełniłeś ewentualne braki w swojej formacji chrześcijańskiej (nawrócenie, znajomość katechizmu, uczestnictwo w sakramentach oraz praktyka modlitwy, dobrych uczynków i ascezy)?

Formacja karmelitańska

1. Czy wyrażasz gotowość do uczestnictwa w dalszej formacji zgodnie z Konstytucjami i Statutem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych?

2. Jakie elementy duchowości karmelitańskiej odnajdujesz w swoim życiu?

 

Rok pierwszy

Formacja ludzka

1. Czy cenisz sobie kulturę osobistą i dobre maniery widoczne w gestach, słowach, wyglądzie zewnętrznym i szacunku dla drugiego człowieka?

2. W jaki sposób czujesz się odpowiedzialny za życie w swojej rodzinie, w społeczeństwie, we wspólnocie?

Formacja chrześcijańska

1. Czy pogłębiasz znajomość Pisma Świętego i w jaki sposób wpływa ono na twoje życie w duchu rad ewangelicznych?

Czy zdarza ci się, że „myślisz Ewangelią”?

2. Gdzie i w jaki sposób odkrywasz w swoim życiu i codziennych wydarzeniach obecność miłującego Boga?

Formacja karmelitańska

1. W jaki sposób pisma i przykład świętych Karmelu pomagają ci w bardziej świadomym praktykowaniu cnót?

2. Czy umiesz odpowiedzieć na pytanie, co to jest Karmel, jaki jest jego charyzmat i jaką rolę odgrywa w nim Maryja?

3. Jak organizujesz swój dzień, aby znaleźć czas na Liturgię godzin, lekturę duchową i wewnętrzną modlitwę w milczeniu?

 

Rok drugi

Formacja ludzka

1. W jakim stopniu wzrosła twoja zdolność do dialogu, otwartość, umiejętność uznawania swoich błędów i wytrwania w podjętych zobowiązaniach?

2. W jaki sposób łączysz obowiązki wynikające z przynależności do wspólnoty z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi? Czy w tej dziedzinie wystąpiły jakieś trudności w twoim życiu?

Formacja chrześcijańska

1. Jak często korzystasz z sakramentu pokuty i uczestniczysz w Eucharystii? Jaki wpływ wywierają te sakramenty na twoje życie?

2. Czy doceniasz wartość wyrzeczenia, zaparcia się siebie i postu w pracy nad osiągnięciem większej doskonałości chrześcijańskiej?

3. Czy cechuje cię gorliwość o zbawienie dusz? W czym się ona przejawia? Czy swoją postawą nie utrudniasz ludziom drogi do Boga?

Formacja karmelitańska

1. Czy jako świecki karmelita pogłębiasz znajomość duchowości karmelitańskiej i w jaki sposób korzystasz ze wskazówek świętych Karmelu w swoim życiu?

2. Jak rozumiesz słowa przyrzeczenia ze szczególnym uwzględnieniem posłuszeństwa, czystości, ubóstwa i jak realizujesz je w swoim życiu?

3. W jaki sposób modlitwa wewnętrzna pomaga ci rozwijać się duchowo? Czy poprzez nią wzrasta twoja przyjaźń z Jezusem i życzliwość wobec bliźnich?

 

Rok trzeci

Formacja ludzka

1. Czy dajesz odczuć drugiej osobie, że ją cenisz, poświęcasz jej uwagę, dbasz o jej potrzeby i pragniesz dla niej wszystkiego, co najlepsze? W jaki sposób to czynisz?

2. Czy potrafisz okazać szacunek innym ludziom także wtedy, gdy reprezentują inne niż ty wartości, przekonania i opinie? Co jest tego wyrazem?

3. Czy nie zniechęcasz się niepowodzeniami w czynieniu dobra? Czy umiesz zaakceptować przegraną? W jakim stopniu pomaga ci w tym formacja, którą otrzymujesz?

Formacja chrześcijańska

1. Czy pozwalasz prowadzić się Duchowi Świętemu i czy prosisz o Jego dary? Czy odkrywasz w sobie owoce Jego działania? Jakie?

2. Jak dzielisz się wiarą i dajesz świadectwo nadziei?

3. W czym objawia się twoja miłość i służba względem Boga, Kościoła, wspólnoty i bliźniego?

Formacja karmelitańska

1. W czym objawia się twoja wieź z Zakonem? Czy interesujesz się historią Karmelu, jego życiem w Polsce i świecie?

2. Co cię zachwyca w postaciach biblijnych Karmelu (Eliaszu, Maryi i Józefie) oraz w naszych duchowych rodzicach (Teresie od Jezusa i Janie od Krzyża)?

3. Jak radzisz sobie z trudnościami na modlitwie? W jaki sposób wspólnota pomaga ci w wierności w modlitwie?

 

Rok czwarty

Formacja ludzka

1. Jakie talenty odkrywasz w sobie i w jaki sposób możesz obrócić je na korzyść innych?

2. W jaki sposób włączasz się w pomoc potrzebującym, chorym i cierpiącym?

3. W czym przejawia się twoje uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym?

Formacja chrześcijańska

1. Czy zapoznałeś się z nauką Kościoła Katolickiego na temat wiernych świeckich i w jaki sposób pomaga ci ona we wzroście życia chrześcijańskiego?

2. W jaki sposób formacja wpłynęła na twoje przeżywanie sakramentów świętych?

3. W jaki sposób uczestniczysz w życiu swojej parafii? Czy podejmujesz jakieś działania na jej rzecz?

Formacja karmelitańska

1. Czy podążasz wytrwale stromą ścieżką na szczyt Karmelu, zgodnie z ideałem dążenia do zjednoczenia z Bogiem nakreślonym przez św. Jana od Krzyża? Co o tym świadczy?

2. Czy zadomowiłeś się w Karmelu na dobre? Czy czujesz się w nim jak u siebie?

 

Rok piąty

Formacja ludzka

1. Czy wymagasz względem siebie, a jednocześnie masz wyrozumiałość dla ograniczeń, grzechów i niedociągnięć innych ludzi? W czym się to przejawia?

2. Czy odkrywasz w sobie rosnące pragnienie służby? Czy chcesz oddać swój czas i talenty dla innych: w rodzinie, we wspólnocie, w Kościele i Ojczyźnie? W jaki sposób chciałbyś to realizować?

Formacja chrześcijańska

3. Czy możesz stwierdzić, że na przestrzeni tych lat przylgnąłeś mocniej do Boga i pogłębiłeś znacznie znajomość prawd wiary zawartą w Katechizmie Kościoła Katolickiego?

4. Czy uczestniczysz świadomie w potrójnej funkcji Chrystusa przez współofiarowanie się z Nim za innych (funkcja kapłańska), przez dawanie świadectwa Jego słowu (funkcja prorocka) oraz przez przyjęcie Go jako Pana swego życia i pociąganie innych do Jego królestwa (funkcja królewska)?

5. Czy doceniasz więcej znaczenie Kościoła i za przykładem św. Teresy i innych świętych Karmelu bardziej go kochasz? Co o tym świadczy?

Formacja karmelitańska

6. Czy przyjąłeś słowa św. Teresy od Jezusa o niezłomnym postanowieniu dążenia do źródła wody żywej, jako zasadę w praktykowaniu modlitwy wewnętrznej? Jakie są oznaki twojej wierności modlitwie?

7. Czy nie naginasz woli Bożej do swojej? Czy idziesz za Chrystusem? Co świadczy o tym, że pozwalasz Mu się prowadzić i niesiesz z Nim swój codzienny krzyż?

8. Czy w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus umiesz się pogodzić ze swoimi ograniczeniami? Co czynisz w poczuciu swojej małości?

9. Jak wywiązujesz się z obowiązków świeckiego karmelity w wymiarze duchowym?

– w miarę możliwości codzienne uczestniczenie w Eucharystii;

– codzienne odmawianie Jutrzni i Nieszporów;

– modlitwa wewnętrzna w półgodzinnym wymiarze;

– codzienny rachunek sumienia;

– częste nawiedzanie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

10. Jak wywiązujesz się z obowiązków świeckiego karmelity w wymiarze wspólnotowym?

– regularne uczestnictwo w spotkaniach;

– czynny udział w przygotowaniu spotkania i podejmowanych inicjatywach;

– współuczestnictwo w smutku i radości sióstr i braci;

– uczestnictwo w rekolekcjach;

– pamięć o zmarłych.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates