Rozważania na Uroczystość Najświętszej Trójcy – 27.05.2018

 

 

 O ZNOSZENIU KRZYWD I O PRAWDZIWEJ CIERPLIWOŚCI 

 

  Wyznam swoją nieprawość, wyznam Tobie, Panie, słabość moją. Często byle drobiazg mnie zniechęca i zasmuca. Postanawiam sobie działać odważnie, lecz z nadejściem najmniejszej pokusy popadam w wielki niepokój. Często rzeczy najmniejsze i niegodne uwagi budzą we mnie gwałtowną pokusę. A kiedy żadnych pokus nie czuję i zdaje mi się, że przez chwilę jestem bezpieczny, najlżejszy powiew zbija mnie z nóg.
Wejrzyj przeto, Panie, na moją niemoc i kruchość, która dobrze widzisz. Zmiłuj się nade mną i wyrwij mnie z bagna, abym nie zatonął (Ps 69,15). Najbardziej mnie boli i zawstydza przed Tobą to, że tak jestem słaby i tak łatwo ulegam moim namiętnościom. Choć nie potrafią wymusić na mnie pełnej zgody, ich nagabywania męczą mnie i ciążą mi, i wielką przykrością jest dla mnie życie w ciągłej walce. W tym zwłaszcza poznaję moją słabość, że najokropniejsze wyobrażenia o wiele łatwiej podbijają mój umysł, niż z niego uchodzą.
  Mocny Boże Izraela, obrońco dusz wiernych, racz spojrzeć na swego sługę, utrapionego i strudzonego, przyjdź mi z pomocą we wszystkich moich zamierzeniach. Napełnij mnie mocą z nieba, by stary człowiek - to grzeszne ciało, jeszcze nie całkiem poddane duchowi, nie wzięło góry i nie zaczęło panować, ono, przeciw któremu powinniśmy walczyć do ostatniego tchnienia w tym pełnym nędzy życiu. Niestety! Cóż za życie, zewsząd oblężone bólami i utrapieniami, otoczone pułapkami i nieprzyjaciółmi! Ledwo jesteśmy wolni od jednego utrapienia lub pokusy, zaraz nadchodzi drugie. Jeszcze zmagamy się z pierwszym, a już nadciągają inne.
  Jak można kochać życie tak wypełnione goryczą, nieszczęściami i klęskami? Jak można nazywać życiem to, co powoduje tyle męki i śmierci? A przecież jest ono kochane, i wielu szuka w nim swego szczęścia. Ludzie często oskarżają świat, że jest zwodniczy i próżny, a jednak z trudem go opuszczają, bo ciągle jeszcze panują nad nimi cielesne pożądania. Niektóre rzeczy skłaniają nas do umiłowania świata, inne do wzgardzenia nim. Pożądanie ciała, pożądanie oczu i pycha tego żywota (1J 2,16) rodzą umiłowanie świata, lecz bóle i nieszczęścia, które z nich wynikają, powodują nienawiść i wstręt do niego.
  Lecz niestety! Grzeszna przyjemność triumfuje w duszy oddanej światu. Taka dusza z rozkoszą pozostaje w niewoli zmysłów, bo nie kosztowała i nie zna niebieskich słodyczy ani wewnętrznego uroku cnoty. Ci natomiast, którzy doskonale wzgardzili światem i starają się żyć dla Boga w świętym posłuszeństwie, wiedzą o Boskich słodyczach towarzyszących prawdziwemu wyrzeczeniu, i widzą jasno niebezpieczny błąd świata oraz jego złudzenia.


  Czym są wszystkie doświadczenia zewnętrzne w porównaniu z tymi, które odnajdujemy w samych sobie? Pierwszym opieramy się ze wszystkich sił. W drugich nasze siły są podzielone, moce duszy ścierają się ze sobą. Straszna to walka, którą święty Paweł odmalował w słowach: Nie czynię dobra, którego chcę, ale to zło, którego nie chcę, to właśnie czynię. Wewnętrzny człowiek we mnie znajduje upodobanie w prawie Bożym, ale w moich członkach spostrzegam inne prawo, które sprzeciwia się prawu mego umysłu i poddaje mnie pod prawo grzechu mieszkającego w członkach moich (por. Rz 7,15;22n). Oto, co napełnia żalem wierne dusze, upokorzone tą niegodną walką i bez przerwy lękające się upadku. Dlatego Apostoł zawołał: Któż mnie wyzwoli z ciała, tej śmierci? (Rz 7,24). I zaraz odpowiedział: Łaska Boga przez Jezusa, Pana naszego (por. Rz 7,25). Rzućmy się w Boskie ramiona, które on z niewymowną miłością wyciąga na nasze przyjęcie. Zbliżmy się do Jego Najświętszego Serca, z którego nieustannie płynie moc, napełniająca lekiem siły zła. Wołajmy do niego z głębi naszego serca: Wybaw mnie, Panie, i postaw przy sobie, a wtedy niech ktokolwiek przeciw mnie walczy. Pan jest moim oparciem, ucieczką i wybawieniem. On jest moim Bogiem i moją pomocą. Jemu będę ufał. On moim obrońcą, moją siłą i zbawieniem. Będę Go wzywał pieśnią pochwalną i zostanę wybawiony od moich wrogów.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates