Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział XI Zarząd dobrami + Rozdział XII - Księgi i sprawozdawczość

Rozdział XI

 

ZARZĄD DOBRAMI

 

150. Środki na realizację celów statutowych Świeckiego Zakonu pochodzą z:

a) składek członkowskich,

b) zapisów spadków i darowizn,

c) ofiar pieniężnych,

d) oprocentowania lokat terminowych,

e) działalności gospodarczej.

151. Świecki Zakon Karmelitów Bosych może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym do realizacji jego celów statutowych, jeśli wyrazi na nią zgodę Przełożony Prowincjalny.

152. Wysokość składek członkowskich i cele, na które mają być przeznaczone ustala Rada Wspólnoty. Przy ustalaniu wysokości miesięcznej składki Rada Wspólnoty powinna kierować się możliwościami finansowymi członków wspólnoty.

153. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Wspólnoty może obniżyć składkę lub zwolnić członka ze składek na czas oznaczony.

154. Za majątek i wszelkie dobra wspólnoty odpowiada Rada Wspólnoty bez względu na podział kompetencji.

155. Dysponowanie środkami finansowymi wymaga podpisu Przewodniczącego wspólnoty.

 

Rozdział XII

 

KSIĘGI I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 

156. Wspólnota lokalna jest zobowiązana prowadzić następujące księgi:

a) księgę członków wspólnoty,

b) księgę protokołów Rady Wspólnoty,

c) księga spotkań wspólnoty,

d) księga spotkań formacyjnych,

e) księgę finansową,

f) kronikę.

Zasady ich prowadzenia określa odrębna Instrukcja prowadzenia ksiąg we wspólnocie.

157. Wspólnota lokalna powinna co roku sporządzać sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe ze stanem na dzień 31 grudnia danego roku. Druki sprawozdawcze opracowuje corocznie Rada Prowincjalna. Te sprawozdania powinny być doręczone do Rady Prowincjalnej w terminie do końca lutego, roku następującego po okresie sprawozdawczym.

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates