Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział XV Postanowienia Końcowe

Rozdział XV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

199. Niniejszy Statut na podstawie dekretu Definitorium Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych jest uzupełnieniem Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i obowiązuje wszystkich członków Krakowskiej Prowincji OCDS.

200. Przygotowanie zmian Statutu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych należy do kompetencji Rady Prowincjalnej. Projekt zmian powinien być uzgodniony z Delegatem Prowincjalnym.

201. Zatwierdzenie zmian Statutu jest zastrzeżone Definitorium Generalnemu Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie.

202. Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem podlegają rozstrzygnięciu przez Definitorium Generalne.

203. Przepisy Statutu Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z dnia 5 maja 2006 rok tracą swoją moc z chwilą zatwierdzenia niniejszego Statutu przez Definitorium Generalne w Rzymie.

 

ZASTOSOWANE SKRÓTY:

K – Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Rytuał – Rytuał Świeckiego Zakonu

RI – Zasady Formacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Ratio Institutionis

VC – adhortacja Vita Consecrata

KPK – Kodeks Prawa Kanonicznego

 

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates