Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I

 Postanowienia Ogólne

 §1 Nazwa i osobowość prawna

1. Świecki Zakon Karmelitów Bosych . nazywany dalej Świeckim Zakonem . jest spadkobiercą i kontynuatorem III Zakonu Karmelitańskiego, ustanowionego w 1452 r. przez papieża Mikołaja V bullą Cum nulla fidelium, na mocy bulli Klemensa VIII Cum dudum z 1594 r. i Romanum Pontificem z 1603 r. Posługuje się Konstytucjami, nadanymi dekretem Kongregacji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Stolicy Apostolskiej (Prot. n. C. 228 - 1/2003) z dnia 16 czerwca 2003 r.

2. Świecki Zakon posiada kościelną osobowość prawną publicznego stowarzyszenia wiernych i jest integralną częścią Zakonu Karmelitów Bosych, nazywanego również Karmelem Terezjańskim, na mocy kanonów 298, 301 i 312 § 1, 1° Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 37 Konstytucji Świeckiego Zakonu. Prowadzi działalność pod wyższym kierownictwem Zakonu Karmelitów Bosych i podlega prawnie Przełożonemu Prowincjalnemu, wspieranemu przez jego Delegata, zgodnie z kanonami 303, 305, 311 - 315 i 677 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz prawem własnym Zakonu.

3. Świecki Zakon jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami). Tym samym Świecki Zakon Prowincji Krakowskiej posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, prawa własnego Zakonu Karmelitów Bosych, Konstytucji Świeckiego Zakonu, niniejszego Statutu, wyżej wymienionej Ustawy i prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ścisłej łączności z Ordynariuszami diecezji, na terenie ich jurysdykcji, z zachowaniem kan. 22 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

4. Świecki Zakon używa skrótu OCDS - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis, własnej pieczęci oraz odznak i legitymacji członkowskich. Poprzednio używane nazwy, takie jak .III Zakon NMP z Góry Karmel i św. M.N. Teresy., .Trzeci Karmel., czy .Świecka Rodzina Karmelitańska., nie mają charakteru nazw oficjalnych, a jedynie znaczenie historyczne, bądź tradycyjne. Można jedynie używać nazwy skróconej Świecki Karmel.

5.Wspólnota lokalna Świeckiego Zakonu może uzyskać odrębną osobowość prawną po uzyskaniu zgody Przełożonego Prowincjalnego. Statut wspólnoty lokalnej winien być zgodny z niniejszym Statutem.

 §2 Teren działania i siedziba Świeckiego Zakonu

1. Terenem działania Świeckiego Zakonu jest obszar obejmujący Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych, tj. metropolie Kościoła Katolickiego: krakowską, katowicką, częstochowską, lubelską i przemyską wraz z ich diecezjami.

2. Siedzibą Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej jest Kraków. Zmiany siedziby może dokonać Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, lub jego Delegat po uzgodnieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

 §3 Cele i środki działania

1. Celem statutowym Świeckiego Zakonu jest:

a) organizowanie i prowadzenie religijnej formacji, ukierunkowanej na dążenie członków do wzrostu w ewangelicznej doskonałości w oparciu o duchowość i kierownictwo Karmelu Terezjańskiego, zwłaszcza nauczania modlitwy kontemplacyjnej,

b) podejmowanie dzieł kultu Bożego i działalności apostolskiej w środowisku życia, w parafii, czy w diecezji, zgodnie z charyzmatem Karmelu i wolą jego władz,

c) promowanie duchowości i misji Karmelu Terezjańskiego,

d) wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, edytorskiej, wydawniczej, społecznej i charytatywnej.

2. Realizacja wyżej wymienionych celów odbywa się w sposób zgodny z charyzmatem karmelitańskim, w apostolstwie indywidualnym, grupowym, czy też wspólnotowym, poprzez m. in.:

a) organizowanie kongresów, wystaw, studium, wykładów, konkursów, sesji naukowych, kursów, festynów i innych spotkań,

b) prowadzenie rekolekcji, dni skupienia, grup modlitewnych, diakonii, kół i akcji misyjnych, grup pielgrzymkowych, grup szkaplerznych, nabożeństw, itp.,

c) prowadzenie bibliotek, rozprowadzanie informacji, literatury karmelitańskiej, środków audio - wizualnych o tematyce życia duchowego,

d) prowadzenie domów spotkań, modlitwy i apostolstwa,

e) włączanie się w pracę zespołów i organizacji charytatywnych

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates