Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Świecki Zakon Karmelitów Bosych zwany dalej Świeckim Zakonem jest spadkobiercą i kontynuatorem III Zakonu Karmelitańskiego   ustanowionego w 1452 roku przez papieża Mikołaja V.

2. Świecki Zakon nazywany też Świeckim Zakonem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel jest stowarzyszeniem kościelnym. Posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konstytucji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, niniejszego Statutu i innych przepisów dotyczących Świeckiego Zakonu.

3. Świecki Zakon jest integralną częścią Zakonu Karmelitów Bosych i podlega prawnie Przełożonemu Prowincjalnemu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, który może działać poprzez swojego Delegata.

4. Terenem działania Świeckiego Zakonu jest obszar obejmujący Krakowską Prowincję Zakonu Karmelitów Bosych.

5. Świecki Zakon może używać nazwy skróconej Świecki Karmel lub skrótu OCDS, pochodzącego od łacińskiej nazwy Zakonu – Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis.

6. Świecki Zakon używa własnej pieczęci i legitymacji członkowskich.

7. Podstawową jednostką w Świeckim Zakonie jest wspólnota lokalna, która może nabyć osobowość prawną na podstawie przepisów prawa państwowego po uzyskaniu zgody Przełożonego Prowincjalnego. Statut wspólnoty lokalnej powinien być zgodny z niniejszym Statutem.

8. Niniejszy Statut, przewidziany przez Konstytucje OCDS z 2003 r. (K 58), wraz z Konstytucjami stanowi prawo własne świeckich karmelitów bosych Prowincji Krakowskiej, przeżywających swoje powołanie zarówno we wspólnotach kanonicznie erygowanych, jak i nieerygowanych, które każdy zobowiązuje się zachowywać na mocy przynależności do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

 

Rozdział II

 

CEL

 

9. Celem Świeckiego Zakonu jest dążenie jego członków do pełnego zjednoczenia z Bogiem w miłości, w oparciu o duchowość Karmelu Terezjańskiego, pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, dla realizacji misji Kościoła Katolickiego, Zakonu Karmelitańskiego i potrzeb świata.

10. Realizację tego celu mają zapewnić świeckim karmelitom bosym następujące środki:

a/ głębokie chrześcijańskie i duchowe życie członków, wierność podjętym zobowiązaniom i jednocześnie należyte wypełnianie obowiązków stanu właściwych osobom świeckim,

b) zaangażowanie w życie wspólnoty, parafii i Prowincji,

c) podejmowanie przez świeckich karmelitów bosych działań apostolskich w duchu Karmelu Terezjańskiego – indywidualnie, wspólnotowo i na szczeblu Prowincji.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates