Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział II Prawa i Obowiązki Członków Świeckiego Zakonu

Rozdział II Prawa i Obowiązki Członków Świeckiego Zakonu

 

 §4 Kategorie członków

 

1. Świecki Zakon posiada następujące kategorie członków:

1) Członkowie zwyczajni

2) Członkowie wspierający i honorowi.

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Świeckiego Zakonu może zostać praktykujący członek Kościoła Katolickiego, który przekonany o swym powołaniu przez Boga, jest wolny od przeszkód, o których mowa w § 5 ust. 1 Statutów, i świadomie przyjmuje program duchowy tego Zakonu.

Członkowie wspierający i honorowi

1) Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne, które deklarują na rzecz Świeckiego Karmelu pomoc finansową, rzeczową lub modlitewną. Członek wspierający działa osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

2) Członkami honorowymi mogą być wszystkie osoby fizyczne i prawne, zasłużone dla Świeckiego Zakonu w urzeczywistnianiu jego celów. Członek honorowy działa osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

3) Duchowni diecezjalni mogą być członkami wspierającymi lub honorowymi.

4) Członkowie wspierający i honorowi korzystają z dóbr duchowych Świeckiego Karmelu, posiadając udział m.in. we Mszach świętych, w modlitwach osobistych i wspólnotowych oraz w innych dobrach duchowych wypracowanych we wspólnocie lokalnej Świeckiego Zakonu, której podlegają.

5) Członkowie wspierający i honorowi nie mają prawa czynnego i biernego przy wyborach we wspólnocie Świeckiego Zakonu.

6.Status członka wspierającego lub honorowego nadaje Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat.

 §5 Kandydat do Świeckiego Zakonu

1. Kandydat pragnący wstąpić do Świeckiego Zakonu powinien spełniać poniższe warunki:

a)  być w wieku pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, w szczególnych przypadkach Rada Wspólnoty może uchylić górną granicę wieku,

b)  posiadać ludzką dojrzałość, mieć równowagę psychiczną,

c)  żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,

d) być w pełnej przynależności do Kościoła, tzn. nie może należeć do grupy, której działalność i cele są niezgodne z Nauczycielskim Urzędem Kościoła,

e) mieć w pełni możliwość korzystania z życia sakramentalnego,

f) szczerze dążyć do kształtowania życia według Ewangelii,

g) mieć pragnienie prowadzenia życia duchowego i modlitwy kontemplacyjnej,

h) posiadać świadomość obowiązku brania udziału w życiu Karmelu ze stałą regularnością,

i)  umieć pogodzić obowiązek członka Świeckiego Zakonu z obowiązkami swego stanu.

2. W przypadkach szczególnych należy zwrócić się do Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i zastosować się do jego poleceń.

3. Obowiązkiem kandydata, jak i wspólnoty, jest właściwe rozeznawanie jego powołania. Rozpoznanie to winno się odbywać zgodnie z Programem Formacyjnym Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej, ustalonym przez Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i Radę Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

 §6 Prawa członków Świeckiego Zakonu

1. Osoba spełniająca kryteria, o których mowa w § 5, od dnia złożenia pierwszych przyrzeczeń, staje się zgodnie z art. 12 Konstytucji Świeckiego Zakonu członkiem wspólnoty i należy w pełni do Rodziny Karmelu Terezjańskiego. Do dnia złożenia pierwszych przyrzeczeń jest kandydatem przynależącym do Świeckiego Zakonu.

2. Członkowie Świeckiego Zakonu mają prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z Konstytucjami i Statutem,

b) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących Świeckiego Zakonu  Karmelitów Bosych,

c) uczestniczenia we wspólnych spotkaniach, zjazdach, kursach, czy  rekolekcjach,

d) korzystania z kierownictwa duchowego kapłana Zakonu Karmelitów Bosych

e) korzystania z dóbr duchowych Zakonu Karmelitów Bosych i  uczestniczenia w tym samym powołaniu do świętości i do tej samej misji w Kościele.

 §7 Obowiązki członków Świeckiego Zakonu

1. Członkowie Świeckiego Zakonu winni postępować zgodnie z Konstytucjami i Statutem Świeckiego Zakonu oraz z wolą generalnych i prowincjalnych przełożonych Zakonu. Powinni oni popierać i czynnie realizować cele Świeckiego Zakonu. Są oni zobowiązani do: 

a) poznania, studiowania i duchowego czytania Pisma św., dzieł świętych Karmelu oraz dokumentów Kościoła,

b) uczestniczenia przynajmniej raz w miesiącu w spotkaniu wspólnoty, 

c) noszenia szkaplerza lub medalika szkaplerznego, jako zewnętrznego znaku przynależności do Świeckiego Zakonu, 

d) aktywnego uczestniczenia w apostolskiej misji Kościoła: w apostolacie Zakonu, a także w miarę możliwości w lokalnej parafii, 

e) regularnego wspierania wspólnoty i władz Prowincji Świeckiego Zakonu swoją pracą i czasem, a także płacenia składek ustalonych przez Radę Wspólnoty,

f) współodpowiedzialności za życie i apostolat wspólnoty,

g) przybliżania innym życia ewangelicznego i radości życia.

2. Członkowie Świeckiego Zakonu mogą pełnić funkcje kierownicze w innych ruchach i stowarzyszeniach katolickich, jedynie za zgodą Rady Wspólnoty.

3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek wystąpienia, wydalenia lub śmierci członka.

4. Członek Świeckiego Zakonu może wystąpić ze Świeckiego Zakonu, a zwolnienia z przyrzeczeń obowiązkowo udziela Rada Wspólnoty. Natomiast zwolnienia ze ślubów udziela Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat.

5. Decyzję o ustaniu członkostwa na skutek wydalenia podejmuje Rada Wspólnoty, po uprzednim dwukrotnym a bezskutecznym napomnieniu udzielonym na piśmie z podaniem rzeczowych uzasadnień napomnienia i po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem. Powodem wydalenia może być:

a)przynależność do grup, których działalność jest niezgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego,

b)wyraźna i poważna rozbieżność życia z Ewangelią, Katechizmem Kościoła Katolickiego i Konstytucjami Świeckiego Zakonu,

c)trwające dłużej niż rok nieusprawiedliwione opuszczanie spotkań wspólnoty.

Od decyzji o wydaleniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do właściwego Przełożonego zgodnie z kan.316 § 2 KPK.

 §8 Zobowiązania wynikające z życia w duchu rad ewangelicznych i zgodnie z charyzmatem Karmelu Terezjańskiego

1. Członkowie Świeckiego Zakonu zobowiązują się żyć duchowością Karmelu według charyzmatu św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i świętych Karmelu, kontynuując w ten sposób ich misję wraz z całym Zakonem Karmelu Terezjańskiego.

2. Życie modlitwy to najważniejsze dzieło, a przy tym cecha charakterystyczna Karmelu. Członkowie Świeckiego Zakonu mają je pielęgnować, stosując, prócz tego co przewidują Konstytucje Świeckiego Zakonu w artykułach 1-9 i 17-24, środki zalecane w tej materii przez Zakon poprzez liturgię wspólnotową i modlitwę osobistą.

3. Członkowie Świeckiego Zakonu winni z całą troskliwością pielęgnować osobisty udział w liturgii Kościoła, która jest źródłem, centrum i szczytem działalności Kościoła.

Czynią to poprzez:

a) w miarę możliwości, codzienne uczestniczenie w Eucharystii,

b)codzienne odmawianie głównych części Liturgii Godzin, a dla głębszej jedności z całym Zakonem, używają jego kalendarza liturgicznego,

c)uczestniczenie w różnych spotkaniach modlitewnych, organizowanych przez wspólnotę Świeckiego Zakonu, a szczególnie w corocznych rekolekcjach,

d)udział w nabożeństwach i innych praktykach religijnych na terenie diecezji i parafii.

4. Członków Świeckiego Zakonu, oprócz liturgii wspólnotowej, obowiązuje modlitwa osobista. Środki, które Zakon zaleca w tej materii są następujące:

a)modlitwa myślna, na którą członkowie przeznaczają czas w wymiarze indywidualnych możliwości,

b)codzienny rachunek sumienia,

c)częste nawiedzanie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

5 Zalecenia modlitewne nie obowiązują pod grzechem, są zaś skutecznym środkiem wzrostu w miłości Boga. Sposób ich realizacji członkowie Świeckiego Zakonu powinni omówić z asystentem wspólnoty lub kierownikiem duchowym.

6. Członkowie Świeckiego Zakonu w celu stałej praktyki nawrócenia i oczyszczenia serca podejmą praktykę ewangelicznego wyrzeczenia . na podstawie art. 22 Konstytucji Świeckiego Zakonu . według tradycji Zakonu i zgodnie z normami wydanymi przez Konferencję Episkopatu Polski, przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek . z wyjątkiem uroczystości . oraz w dniach poprzedzających święta Zakonu.

7. Formy umartwienia na podstawie art. 58 j Konstytucji Świeckiego Zakonu powinny być następujące:

a)ofiarowanie trudu codziennej pracy jako udziału w dziele Stworzenia i Odkupienia oraz jako ofiary miłej Bogu i dla sprawowania powszechnego kapłaństwa wiernych,

b)cierpliwe znoszenie przeciwności losu,

c)świadczenie bratersko . siostrzanej pomocy osobom chorym i starszym, a w szczególności członkom Świeckiego Zakonu,

d)roztropne odmawianie sobie rzeczy drobnych, niekoniecznie zabronionych,

e)ewangeliczny umiar w mówieniu,

f) wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w dni poprzedzające (wigilie):

- uroczystość św. Józefa, tj. 18 marca,

- uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, tj. 15 lipca

- uroczystość św. Teresy od Jezusa, tj. 14 października,

- uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tj. 7 grudnia,

- uroczystość św. Jana od Krzyża, tj. 13 grudnia.

8. Członkowie Świeckiego Zakonu powinni praktykować ewangeliczne formy wyrzeczenia z umiarem oraz według możliwości zdrowia, stanu i wieku.

9. Zgodnie z art. 28 Konstytucji Świeckiego Zakonu za własne dzieła apostolstwa członkowie Świeckiego Zakonu uważają te, które zostały wymienione w § 3 tego Statutu, a szczególnie:

a)nauczanie modlitwy kontemplacyjnej w wymiarze indywidualnym i grupowym,

b)apostolstwo rzetelnej i prawdziwej informacji o życiu i duchowości Karmelu.

10. Członkowie Świeckiego Zakonu powinni brać udział:

a) w pracach przynajmniej jednej z następujących lub innych diakonii: apostolstwa modlitwy, liturgicznej, charytatywnej, finansowo-ekonomicznej, chorych, porządkowo-gospodarczej lub ds. współpracy z Diecezjalną Radą Ruchów Katolickich, itp.

b) poprzez podejmowanie specjalnych funkcji, np. korespondenta Żyć Karmelem w Świecie i innych mediów, promotora powołań, kolportera publikacji karmelitańskich, animatora bractw szkaplerznych i promotora nabożeństwa szkaplerznego, zelatora misyjnego, kronikarza, fotografa, delegata wspólnoty na spotkanie prowincjalne, itp.

11. Wspólnoty lokalne zobowiązane są do współpracy z istniejącymi diakoniami prowincjalnymi i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne dzieła apostolskie.

12. Członkowie Świeckiego Zakonu na podstawie art. 29 . 31 oraz 58 pkt j Konstytucji Świeckiego Zakonu powinni oddawać cześć NMP poprzez zgłębianie Jej duchowego życia i upodobnienie się do Niej. W szczególności czynią to w następujących okolicznościach:

a)w łączności modlitewnej z Kościołem, wyrażonej w formach liturgicznych i pobożności ludowej,

b)w promowaniu nabożeństwa szkaplerznego.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates