Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział VI - Życie wspólnotowe i Rozdział VII - Życie apostolskie

Rozdział VI

 

ŻYCIE WSPÓLNOTOWE

 

63. Podstawową strukturą Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych jest lokalna wspólnota jako widzialny znak Kościoła.

64. Jeden dzień w miesiącu, ustalony przez wspólnotę, jest dniem spotkania całej wspólnoty lokalnej. Udział w tych spotkaniach jest obowiązkowy.

65. Osoby zainteresowane duchowością Karmelu Terezjańskiego, nie będące członkami wspólnoty, na zaproszenie Rady mogą uczestniczyć w ustalonej części spotkania.

66. Świecki karmelita bosy stawia dobro wspólnoty i miłość braterską ponad własne upodobania, dlatego ustalając swój harmonogram zajęć daje pierwszeństwo spotkaniom wspólnoty. Pragnienie uczestnictwa w życiu wspólnoty i umiejętność pogodzenia tego obowiązku z innymi sprawami jest znakiem autentycznego powołania.

67. Ci, którzy z poważnych i słusznych powodów nie mogą w spotkaniach uczestniczyć, usprawiedliwiają nieobecność u przewodniczącego.

68. Przewodniczący niezwłocznie przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z osobami, które nie usprawiedliwiły nieobecności na spotkaniu.

69. Opuszczanie spotkań wspólnoty bez usprawiedliwienia lub z błahych powodów może m.in. świadczyć o braku powołania, na co Rada Wspólnoty powinna zwracać uwagę już na etapie formacji początkowej, nie dopuszczając tej osoby do dalszej formacji.

70. Świecki karmelita bosy, który z przyczyn obiektywnych nie może uczestniczyć w życiu wspólnoty (np. czasowy wyjazd do pracy poza obszar działania wspólnoty), może być zwolniony od udziału w spotkaniach wspólnotowych na okres do dwóch lat przez Radę Wspólnoty. Udzielenie urlopu powyżej tego okresu wymaga zgody Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata (por. K 56).

71. Świecki karmelita bosy, przebywający poza obszarem działania wspólnoty, do której należy, zobowiązany jest do utrzymania duchowej więzi ze wspólnotą, do stałego kontaktu z Przewodniczącym wspólnoty i do uczestnictwa w corocznych rekolekcjach.

72. Świecki karmelita bosy, który (niezależnie od przyczyn), przez pełny rok nie uczestniczy w spotkaniach i życiu wspólnoty jest zaliczany do członków nieaktywnych, których głos czynny i bierny ulega zawieszeniu. Decyzję o przywróceniu głosu czynnego i biernego podejmuje Rada Wspólnoty, nie wcześniej jednak niż po roku pełnego uczestnictwa w spotkaniach wspólnoty.

73. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pięciu spotkaniach w roku kalendarzowym skutkuje uznaniem osoby po przyrzeczeniach definitywnych za nieaktywną ze wskazaniem do usunięcia ze wspólnoty w trybie określonym w punkcie 24- e) w związku z punktem 24 – c) Konstytucji.

74. Jedność wspólnoty buduje się na modlitwie. Dlatego Rada Wspólnoty tak organizuje program spotkań miesięcznych, by członkowie mogli uczestniczyć we wspólnej Mszy Świętej, odmówili przynajmniej jedną Godzinę Liturgiczną oraz odprawili wspólnie modlitwę wewnętrzną. Program spotkania powinien obejmować również konferencję asystenta lub wyznaczonej osoby, a także czas na swobodną wymianę myśli, dzielenie się doświadczeniem modlitwy i życia.

75. Więź ze wspólnotą buduje się również poprzez wkład poszczególnych członków w jej życie. Rada Wspólnoty powinna stworzyć członkom możliwość zaangażowania w decydowanie o ważnych sprawach dotyczących wspólnoty.

76. W większych wspólnotach Rada może powoływać diakonie (np. liturgiczną, ds chorych, apostolską), grupy modlitewne lub grupy złożone z osób na różnych etapie formacji, spotykające się częściej, np. w danej miejscowości czy dzielnicy, na wzór „gron” funkcjonujących w Polsce w okresie międzywojennym.

77. Braterska komunia wyraża się przez wspólne świętowanie ważnych momentów w życiu wspólnoty i jej członków, a życie wspólnotowe i relacje bratersko - siostrzane umacniają się przez częstszy niż raz w miesiącu kontakt. Okazją do tego mogą być organizowane przez Radę i z inicjatywy członków dodatkowe spotkania całej wspólnoty lub grupy członków czy diakonii: modlitewne, rekreacyjne, dni skupienia i rekolekcje zwłaszcza wyjazdowe oraz inne spontaniczne spotkania (np. „przy herbacie”).

78. Dobre funkcjonowanie wspólnoty wymaga zaangażowania każdego z członków w jej życie i działalność, dlatego świecki karmelita bosy:

a) ofiarnie przyjmuje wyznaczone przez Radę Wspólnoty obowiązki i zadania,

b) według własnych możliwości uczestniczy w apostolstwie wspólnoty,

c) bez istotnych przyczyn nie uchyla się od przyjęcia funkcji z wyboru lub mianowania,

d) chętnie włącza się w prace działających we wspólnocie diakonii i grup.

79. Działalność wspólnoty wiąże się z ponoszeniem wydatków na jej cele statutowe (organizację spotkań, dni skupienia, materiały biurowe i formacyjne, pomoc dla chorych i starszych członków, apostolstwo, udział w kursach i kongresach, składki na rzecz Prowincji Świeckiego Zakonu itp.). Każdy świecki karmelita bosy od czasu przyjęcia do wspólnoty przyczynia się do jej utrzymania przez opłacanie ustalonych przez Radę miesięcznych składek, a jeśli wymaga tego dobro wspólnoty również przez własną pracę na jej rzecz, ofiary pieniężne i materialne.

80. Duch rodzinnej miłości w każdej wspólnocie winien objawiać się poprzez specjalną duchową opiekę i materialną troskę członków wspólnoty wobec każdego chorego i potrzebującego pomocy świeckiego karmelity bosego.

81. Osoby obłożnie chore, w podeszłym wieku, przez ofiarę modlitwy i cierpienia mają szczególny udział w misji Zakonu. Rada i cała wspólnota winny zadbać o ich życie sakramentalne i, jeśli to możliwe, również o udział w życiu wspólnoty.

82. Świeccy karmelici bosi powinni być wrażliwi na problemy ubogich w pierwszym rzędzie z własnej wspólnoty. Szczególnym wyrazem troski o problemy ubogich, będzie zorganizowanie we wspólnotach lub włączenie się w akcję charytatywną na rzecz instytucji charytatywnych inspirujących się duchem Karmelu Terezjańskiego. Wspólnota w duchu ubóstwa może również podjąć określone wyrzeczenia np. przez organizowanie skromniejszych agape, a środki te przeznaczyć na pomoc ubogim (pomoc materialna, leki, pokrycie kosztów rekolekcji).

83. Dla podtrzymania kontaktów pomiędzy wspólnotami lokalnymi Świeckiego Karmelu Terezjańskiego w Prowincji, organizuje się spotkania ogólnoprowincjalne z Delegatem prowincjalnym lub zastępującym go asystentem. Do takich spotkań należą m.in. Karmelitański dzień skupienia, kursy przewodniczących i odpowiedzialnych za formację, spotkania diakonii prowincjalnych.

 

Modlitwy za zmarłych członków wspólnoty (por. K 58 d)

84. Za każdego zmarłego członka wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych ma być odprawiona Msza Święta (intencja mszalna ofiarowana przez lokalną wspólnotę). Jeżeli któryś z członków nie może w niej wziąć udziału, uczestniczy w pełni w innej Mszy Świętej albo odmawia część różańca. Ponadto członkowie wspólnoty odmawiają Liturgię Godzin za zmarłego. Rada Wspólnoty przygotowuje wspomnienie o zmarłym dla biuletynu prowincjalnego.

85. We wspomnienie Wszystkich Zmarłych naszego Zakonu (15 listopada) członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych powinni pamiętać w modlitwie o wszystkich zmarłych siostrach i braciach. Kilka razy w roku poleca się wszystkim, choćby indywidualnie, odmówić Liturgię Godzin za zmarłych, a przynajmniej jeden raz w roku zamówić intencję mszalną za zmarłych członków.

 

Rozdział VII

 

ŻYCIE APOSTOLSKIE (K 28)

 

86. Apostolstwo świeckich karmelitów bosych wypływa z modlitwy, rozważania słowa Bożego, naśladowania Chrystusa i wierności zobowiązaniom.

87. Przyjaźń z Bogiem sprawia, że życie świeckich karmelitów bosych nie ogranicza się do aktów pobożnościowych, a ich modlitwa i podejmowane działania powinny być przeniknięte duchem apostolskim.

88. Świecki karmelita bosy włącza się w misję ewangelizacyjną Zakonu w Kościele przez apostolstwo indywidualne, wspólnotowe i na szczeblu Prowincji, rozeznane we wspólnocie:

a) angażowanie się na wzór Maryi w działalność ewangelizacyjną, w sposób odpowiadający świeckiemu stanowi życia, tj. świadectwo życia w przyjaźni z Bogiem w rodzinie i otoczeniu,

b) rozmowy z osobami zainteresowanymi Karmelem Terezjańskim i modlitwą,

c) apostolstwo Szkaplerza świętego,

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates