Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział V Zarząd Dobrami Świeckiego Zakonu

Rozdział V Zarząd Dobrami Świeckiego Zakonu

 

§19 Zarządzanie dobrami

 

1. W zarządzie dóbr wspólnot Świeckiego Zakonu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego i prawa kanonicznego, zachowując zakres odpowiedzialności Skarbnika, Rady Wspólnoty i całej Wspólnoty.

 

2. Zarządem dóbr prowincjalnych zajmuje się Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu, która może również udzielać pełnomocnictw materialnych innym osobom.

 

3. Nadzór nad zarządem dóbr w szczególnych przypadkach pozostawiony jest Przełożonemu Prowincjalnemu lub jego Delegatowi.

 

4. Rozliczenie zarządu dóbr wspólnot lokalnych Świeckiego Zakonu dokonuje się przed Przełożonym Prowincjalnym, lub jego Delegatem, i przed Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu. Rozliczenia z zarządu dóbr prowincjalnych dokonuje Kongres Prowincjalny.

 

5. W razie rozwiązania Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej, co może uczynić Definitorium Generalne Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie, pozostawionymi dobrami dysponuje Przełożony Prowincjalny.

 

§20 Finansowanie struktur

 

1. Środki na realizację celów statutowych Świeckiego Zakonu mogą pochodzić z:

 

a) składek członków,

 

b) pracy własnej,

 

c) spadków i zapisów,

 

d) darowizn,

 

e) działalności apostolskiej,

 

f) oprocentowania lokat terminowych i odsetek od rachunków bankowych,

 

g) działalności gospodarczej zatwierdzonej przez Przełożonego Prowincjalnego i zgodnej z przepisami prawa.

 

2. Wysokość składek - z uwzględnieniem możliwości finansowych członków wspólnoty - i ich wykorzystanie ustala Rada Wspólnoty.

 

3. Finansowe koszty struktur prowincjalnych pokrywa się z kasy prowincjalnej Świeckiego Zakonu. Członkowie zamieszkujący z dala od wspólnoty mogą swoje składki wpłacać do kasy prowincjalnej bezpośrednio według wielkości składek zbieranych we wspólnotach lokalnych.

 

§21 Księgi Świeckiego Zakonu

 

1. Do ksiąg prowadzonych w każdej wspólnocie lokalnej należą: księga członków Świeckiego Zakonu, księga protokołów ze spotkań, kronika oraz księga finansowa.

 

2. Każda księga winna być prowadzona w osobnym zeszycie w sposób chronologiczny (tj. według dat) oraz bieżący. Za zapisy w danej księdze odpowiada jedna osoba z Rady Wspólnoty, zgodnie z wewnętrznym podziałem pracy lub inna wyznaczona osoba.

 

3. Księga członków Świeckiego Zakonu powinna zawierać: liczbę porządkową (lp.), imię i nazwisko członka Świeckiego Zakonu, dokładny adres zamieszkania z telefonem, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, wykształcenie, zawód, tytulację (predykat zakonny), datę przyjęcia do Świeckiego Zakonu, datę złożenia przyrzeczeń pierwszych, definitywnych, ślubu, zgonu, pełnione funkcje w Świeckim Zakonie oraz uwagi. Prowadzący księgi powinien przestrzegać norm prawnych o ochronie danych osobowych.

 

4. Protokół z każdego spotkania wspólnoty i kronika powinny zawierać co najmniej: datę spotkania, ilość obecnych, program spotkania. W treści protokołu i kroniki należy podawać istotne informacje w sposób zrozumiały i krótki.

 

5. Księga finansowa obejmuje informacje o zarządzie dóbr wspólnoty, w tym o przychodach i rozchodach finansowych, którymi dysponuje wspólnota. Przy przychodach należy podać: datę, od kogo otrzymano, tytuł przychodu i kwotę, przy rozchodach natomiast: datę, komu wypłacono, tytuł rozchodu i kwotę.

 

§22 Sprawozdawczość w Świeckim Zakonie

 

1. Zgodnie z kan. 319 KPK na dzień 31 XII każdego roku wspólnota lokalna sporządza dla Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i dla Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu dwa sprawozdania roczne:

 

a) sprawozdanie z działalności na podstawie ksiąg członków Świeckiego Zakonu, protokołów spotkań i kroniki,

 

b) sprawozdanie finansowe na podstawie księgi rozrachunkowej kasy.

 

2. Roczne sprawozdanie z działalności powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 

a)określenie wspólnoty i adres jej siedziby,

 

b)adresy członków Rady,

 

c)stan członków na 31 XII: członków w I i w II okresie formacji, członków po pierwszych przyrzeczeniach, definitywnych i po ślubach,

 

d)ilość członków przyjętych i zmarłych w ciągu roku sprawozdawczego,

 

e)ilość zebrań: ogólnych, Rady, formacyjnych,

 

f)tematyka zebrań ogólnych i formacyjnych,

 

g)charakterystyka działalności religijnej, charytatywnej i społecznej oraz innej,

 

h)inne uwagi.

 

3. Roczne sprawozdanie finansowe powinno co najmniej zawierać:

 

a)stan gotówki (saldo) na 1 I poprzedniego roku sprawozdawczego,

 

b) przychody w okresie 1 I - 31 XII ogółem i w podziale na źródła uzyskania (np. składki, ofiary, darowizny, odpisy podatkowe, zapisy testamentalne, dochód ze sprzedaży, procent z konta, itp.),

 

c)rozchody w okresie 1 I - 31 XII ogółem i w podziale na cele wydatkowania zgodnie z nadesłanym drukiem sprawozdawczym,

 

d)stan gotówki na 31 XII,

 

e)stan innych środków majątkowych na 31 XII, np. środków pieniężnych w banku, wyposażenia oraz wszystkich innych dóbr (ruchomości i nieruchomości).

 

4. Sprawozdanie roczne - a także sprawozdanie za okres trzyletniej kadencji Rady - obejmuje sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Po przedstawieniu sprawozdań na spotkaniu sprawozdawczo . wyborczym we wspólnocie winno być przekazane do Sekretariatu Prowincjalnego.

 

§23 Zasady prowadzenia ksiąg oraz druki sprawozdawcze zostaną określone w osobnej instrukcji wewnętrznej ustalonej przez Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i Radę Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates