Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział IX - Wybory we wspólnocie

 

Rozdział IX

 

WYBORY WE WSPÓLNOCIE (K 58 c)

 

108. Wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Rady we wspólnocie lokalnej odbywa się według norm prawa kanonicznego, Konstytucji Świeckiego Zakonu oraz poniższych przepisów.

109. Termin zebrania sprawozdawczowyborczego powinien być ustalony przynajmniej na jeden miesiąc wcześniej przez ustępującą Radę i uzgodniony z Delegatem Prowincjalnym.

110. Zebranie wyborcze poprzedza zawiadomienie członków o zebraniu w sposób przyjęty powszechnie w danej wspólnocie.

111. Zebraniu wyborczemu przewodniczy, ustala porządek obrad i zatwierdza wybory Delegat Prowincjalny lub, na jego zlecenie, członek Rady Prowincjalnej OCDS, a w szczególnych wypadkach asystent wspólnoty, upoważniony przez Delegata Prowincjalnego.

112. Porządek obrad zebrania wyborczego winien zawierać, co najmniej:

a) wybór sekretarza i dwóch skrutatorów,

b) złożenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego,

c) udzielenie absolutorium ustępującej Radzie,

d) dokonanie wyboru nowej Rady,

e) podjęcie uchwał.

113. Prawo wyborcze czynne przysługuje świeckim karmelitom bosym po pierwszych i definitywnych przyrzeczeniach. Prawo wyborcze bierne na Przewodniczącego przysługuje aktywnym członkom wspólnoty po przyrzeczeniach definitywnych. Pozostałych członków Rady wybiera się spośród aktywnych członków wspólnoty po przyrzeczeniach definitywnych. W szczególnych okolicznościach Radnym może być wybrany świecki karmelita bosy po przyrzeczeniach czasowych, za zezwoleniem Delegata lub członka Rady Prowincjalnej OCDS obecnego na wyborach.

114. Dla ważności wyborów w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Drugi termin w razie braku kworum może mieć miejsce pół godziny później, w celu uzupełnienia kworum.

115. Wybory powinny przebiegać według następujących zasad:

a) każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który winien oddać osobiście,

b) nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają dwaj skrutatorzy i sekretarz wyborów,

c) aktu głosowania dokonuje się na kartkach, które po wypełnieniu są zbierane przez skrutatorów i liczone w obecności sekretarza zebrania wyborczego,

d) zasady głosowania i sposób dokonywania zapisów na kartkach oraz procedurę liczenia przedstawia członkom przewodniczący zebrania wyborczego,

e) wybór osoby musi być przyjęty przez osobę wybraną w trakcie zebrania wyborczego,

f) trzej Radni wybierani są w odrębnych głosowaniach,

g) w sytuacji, gdy spośród trzech wybranych Radnych wskazany zostanie odpowiedzialny za formację, wówczas należy zarządzić uzupełniające wybory i wybrać trzeciego Radnego zgodnie z powyższą procedurą.

116. Do wyboru Przewodniczącego i Radnych konieczna jest bezwzględna większość głosów. Głosowanie jest tajnie. Jeżeli, w wyniku pierwszego głosowania nie dokonano wyboru, do powtórnego głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Obydwaj zaś w tym głosowaniu nie posiadają głosu czynnego.

117. W drugim głosowaniu do wyboru wystarczy zwykła większość. W przypadku równej liczby głosów wybrany zostaje kandydat z dłuższym stażem w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych.

118. Przewodniczący i Radni wspólnoty mogą być wybrani na dwie kadencje następujące po sobie. W wyjątkowych wypadkach, mogą być wybrani na trzecią kadencję większością dwóch trzecich głosów, ale za zgodą Delegata Prowincjalnego. Zmiana na urzędach umożliwia większą wzajemną odpowiedzialność i zaangażowanie w życie wspólnoty poszczególnych członków.

119. Przewodniczący zebrania wyborczego zatwierdza wynik wyborów, jeśli osoby wybrane przyjęły wybór, a nowo wybrana Rada składa przysięgę wierności.

120. Sekretarz zebrania wyborczego przesyła do Sekretariatu Prowincjalnego OCDS w ciągu miesiąca protokół z posiedzenia sprawozdawczowyborczego.

121. Ustępujący członkowie Rady Wspólnoty są zobowiązani do niezwłocznego i protokolarnego przekazania swoim następcom wszystkich dokumentów, informacji i dóbr materialnych Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, którymi zarządzali, za pisemnym potwierdzeniem.

122. W przypadku wakatu Przewodniczącego wspólnoty przed upływem 18 miesięcy kadencji, Delegat zarządza wybory uzupełniające. Po tym terminie funkcję Przewodniczącego do końca kadencji pełni pierwszy Radny, a wakat radnego uzupełnia Rada zgodnie z pkt 47 lit. d) KonstytucjiW przypadku wakatu odpowiedzialnego za formację stosuje się odpowiednio przepisy pkt 50 Konstytucji.

 

Wybór delegatów na Kongres

123. Aby wspólnoty lepiej funkcjonowały, powołuje się Radę Prowincjalną, która wspomaga wspólnoty w formacji i apostolstwie (K 57).

124. Trzy miesiące przed terminem Kongresu każda erygowana wspólnota lokalna jest zobowiązana dokonać wyboru delegatów i ich zastępców na Kongres, w czasie którego wybierana jest Rada Prowincjalna.

125. Delegatów wybiera się analogicznie do wyboru Przewodniczącego, według procedury opisanej w punktach 115-117 Statutu. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Przewodniczący wspólnoty, któremu w wyborach delegatów przysługuje jedynie głos czynny.

126. We wspólnotach nieerygowanych decyzję w tej sprawie podejmuje Delegat (por. Punkt 92 Statutu).

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates