Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział X - Rada wspólnoty

 

Rozdział X

 

RADA WSPÓLNOTY

 

127. Władzę wspólnoty stanowi Rada złożona z Przewodniczącego, odpowiedzialnego za formację i trzech Radnych. Kompetencje Rady określają Konstytucje (por. K 46 - 47)

128. Kadencja Rady trwa 3 lata, licząc od dnia ostatnich ważnych wyborów. W szczególnych okolicznościach kadencja Rady może być skrócona lub przedłużona decyzją Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

129. Z końcem kadencji Rady wygasają wszystkie pozostałe funkcje we wspólnocie (skarbnika, sekretarza, kronikarza itp.).

130. Rada Wspólnoty odpowiada za całokształt życia wspólnoty, jej apostolstwo i zarządzanie dobrami. Podstawowym obowiązkiem Rady jest formacja (początkowa i ciągła) oraz kształtowanie chrześcijańskiej i karmelitańskiej dojrzałości członków wspólnoty (por. K 46).

131. Obowiązki Przewodniczącego określają Konstytucje (K 51). Przewodniczący przemawia w imieniu Rady i komunikuje wspólnocie jej decyzje.

132. Obowiązki odpowiedzialnego za formację określają Konstytucje (K 53). Rada Wspólnoty może wyznaczyć mu do bezpośredniej pomocy w formacji jednego lub kilku asystentów, tworząc zespół formacyjny (por. RI 29, 33, 34).

133. Rada Wspólnoty wybiera sekretarza i skarbnika (por. K.50, 54, 55), wyznacza promotora powołań, kronikarza, korespondenta Żyć Karmelem w Świecie, bibliotekarza, odpowiedzialnych za diakonie oraz inne obowiązki i zadania we wspólnocie.

134. Do obowiązków trzech Radnych należy (por. K 58 c):

a) zaangażowanie w prace Rady i uczestnictwo w jej zebraniach,

b) współpraca z Przewodniczącym w realizacji jego zadań,

c) wspieranie odpowiedzialnego za formację (por. K 52),

d) realizacja zadań wyznaczonych przez Radę, np. prowadzenie lub nadzorowanie diakonii wspólnotowych.

135. Przewodniczący zwołuje Radę tak często, jak wymaga tego dobro i wzrost wspólnoty (por. K 47), nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Powinien także zwołać Radę na prośbę przynajmniej dwóch członków Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego zwołuje Radę odpowiedzialny za formację.

136. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego i co najmniej dwóch członków Rady. W sprawach osobowych (przyjęcia, dopuszczanie do przyrzeczeń i ślubów, zwolnienie z przyrzeczeń, wydalenie ze wspólnoty) głosowanie jest tajne, wymagana jest bezwzględna większość głosów i obecność wszystkich członków Rady. Członek Rady, którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Posiedzenia Rady są protokołowane. Wszystkich uczestniczących w zebraniu Rady obowiązuje dyskrecja.

137. Każdy z członków Rady z poważnych i słusznych powodów może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Członek Rady, który nie będzie mógł uczestniczyć w pracach Rady, powinien złożyć na piśmie rezygnację z funkcji.

138. Przyjęcie lub odrzucenie rezygnacji Przewodniczącego należy do Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata, a przyjęcie lub odrzucenie rezygnacji Radnego i odpowiedzialnego za formację należy do kompetencji Rady. Uzupełnienie wakatów następuje zgodnie z p.122 Statutu.

139. Rada podejmuje próby rozwiązywania ewentualnych konfliktów, które w każdej wspólnocie są nieuniknione i są szansą jej wzrostu. Powinno się to odbywać się w duchu ewangelicznym i karmelitańskim, w braterskim dialogu, szukaniu tego, co łączy, a nie dzieli. W trudniejszych sprawach Rada może zwrócić się o pomoc do asystenta wspólnoty, Radnego Prowincjalnego,

Delegata lub Przełożonego Prowincjalnego, a także poprosić o wizytację braterską lub pasterską.

140. Dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Przewodniczący i jeden z członków Rady, a w sprawach finansowych Przewodniczący i skarbnik wspólnoty.

141. Przewodniczący i odpowiedzialni za formację są zobowiązani do udziału w corocznych kursach lub rekolekcjach formacyjnych organizowanych przez Radę Prowincjalną.

 

Przeniesienia

142. Przeniesienie członków między wspólnotami Krakowskiej Prowincji OCDS, także z innych Prowincji do Prowincji Krakowskiej jest możliwe z powodu przeprowadzki lub innej ważnej przyczyny, z zachowaniem następujących zasad:

a) Zainteresowany kieruje prośbę o przyjęcie do nowej wspólnoty. Prośba powinna zawierać: imię, nazwisko, predykat, dane teleadresowe, uzasadnienie prośby oraz wskazanie aktualnej wspólnoty, daty przyjęcia, przyrzeczeń, ślubów i funkcje w tej wspólnocie,

b) nowa wspólnota przesyła w/w prośbę do wspólnoty aktualnej, celem weryfikacji,

c) Rada aktualnej wspólnoty potwierdza zgodność zawartych informacji w prośbie,

d) następnie wyraża zgodę na przeniesienie członka do innej wspólnoty i podaje datę skreślenia go z ewidencji członków,

e) oryginał dokumentu wraz z kartą personalną zainteresowanego przesyła do nowej wspólnoty, a kopię pozostawia w swoich aktach,

f) Rada nowej wspólnoty na dokumencie potwierdza fakt i datę przyjęcia członka do wspólnoty, a kopię dokumentu odsyła do Sekretariatu.

143. Powyższą procedurę stosuje się do przeniesienia członków należących do innej Prowincji, po konsultacji Rady nowej wspólnoty z poprzednią. W sprawach spornych decyzja należy do Delegata.

 

Ustanie członkostwa

144. Członkostwo w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych ustaje na skutek wystąpienia, wydalenia lub wygaśnięcia.

145. Świecki karmelita bosy może odejść z Zakonu składając pisemną prośbę o zwolnienie z przyrzeczeń lub ślubów. Zwolnienia z przyrzeczeń po rzetelnym rozważeniu i rozeznaniu udziela Rada Wspólnoty, informując o tym Przełożonego Prowincjalnego lub Delegata. Zwolnienia ze ślubów udziela Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat, po zapoznaniu się z pisemną prośbą członka i opinią Rady Wspólnoty.

146. Rada Wspólnoty może usunąć członka ze wspólnoty z następujących powodów:

a) przyczyn określonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego (por. K 24 – e), tj. publiczne odstąpienie od wiary katolickiej, zerwanie wspólnoty kościelnej albo ekskomunika nałożona wyrokiem lub zadeklarowana,

b) postępowania sprzecznego z zasadami życia ewangelicznego, Konstytucji Świeckiego Zakonu i niniejszego Statutu,

c) poważnego zaniedbywania obowiązków świeckiego karmelity bosego.

147. Przed podjęciem decyzji o usunięciu Rada Wspólnoty powinna, zgodnie z pkt.24 – e) Konstytucji:

a) zweryfikować zaistnienie faktów,

b) upomnieć członka pisemnie lub w obecności dwóch świadków,

c) pozostawić odpowiedni czas na poprawę.

Jeśli po tym wszystkim nie nastąpi poprawa, można rozpocząć procedurę usunięcia, po uprzedniej konsultacji z Delegatem Prowincjalnym.

148. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji o usunięciu do Delegata Prowincjalnego.

149. Członkostwo w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych wygasa na skutek śmierci członka, a także, gdy w terminie określonym w Konstytucjach i niniejszym Statutem, członek nie złoży przyrzeczeń czasowych lub przyrzeczeń definitywnych.

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates