Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej

 

  

 

Statut

ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH
PROWINCJI KRAKOWSKIEJ

Kraków 2006

 

 

 

 

 


 

Dekret Zatwierdzający Statut

Dom Generalny Karmelitów Bosych
Corso d`Italia, 38
00198 Rzym
Rzym, 5 maja 2006 r.

Definitorium Generalne OCD, zebrane na 99 sesji, w dniu 5 maja 2006 r., zatwierdziło z dołączonymi modyfikacjami Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej.

 

Silvanus Vescovi OCD

Sekretarz Generalny

Aloysius Arostegui OCD

Przełożony Generalny

 

 


Rozdział I

 Postanowienia Ogólne

 §1 Nazwa i osobowość prawna

1. Świecki Zakon Karmelitów Bosych . nazywany dalej Świeckim Zakonem . jest spadkobiercą i kontynuatorem III Zakonu Karmelitańskiego, ustanowionego w 1452 r. przez papieża Mikołaja V bullą Cum nulla fidelium, na mocy bulli Klemensa VIII Cum dudum z 1594 r. i Romanum Pontificem z 1603 r. Posługuje się Konstytucjami, nadanymi dekretem Kongregacji Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Stolicy Apostolskiej (Prot. n. C. 228 - 1/2003) z dnia 16 czerwca 2003 r.

2. Świecki Zakon posiada kościelną osobowość prawną publicznego stowarzyszenia wiernych i jest integralną częścią Zakonu Karmelitów Bosych, nazywanego również Karmelem Terezjańskim, na mocy kanonów 298, 301 i 312 § 1, 1° Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 37 Konstytucji Świeckiego Zakonu. Prowadzi działalność pod wyższym kierownictwem Zakonu Karmelitów Bosych i podlega prawnie Przełożonemu Prowincjalnemu, wspieranemu przez jego Delegata, zgodnie z kanonami 303, 305, 311 - 315 i 677 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz prawem własnym Zakonu.

3. Świecki Zakon jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami). Tym samym Świecki Zakon Prowincji Krakowskiej posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, prawa własnego Zakonu Karmelitów Bosych, Konstytucji Świeckiego Zakonu, niniejszego Statutu, wyżej wymienionej Ustawy i prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w ścisłej łączności z Ordynariuszami diecezji, na terenie ich jurysdykcji, z zachowaniem kan. 22 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

4. Świecki Zakon używa skrótu OCDS - Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis, własnej pieczęci oraz odznak i legitymacji członkowskich. Poprzednio używane nazwy, takie jak .III Zakon NMP z Góry Karmel i św. M.N. Teresy., .Trzeci Karmel., czy .Świecka Rodzina Karmelitańska., nie mają charakteru nazw oficjalnych, a jedynie znaczenie historyczne, bądź tradycyjne. Można jedynie używać nazwy skróconej Świecki Karmel.

5.Wspólnota lokalna Świeckiego Zakonu może uzyskać odrębną osobowość prawną po uzyskaniu zgody Przełożonego Prowincjalnego. Statut wspólnoty lokalnej winien być zgodny z niniejszym Statutem.

 §2 Teren działania i siedziba Świeckiego Zakonu

1. Terenem działania Świeckiego Zakonu jest obszar obejmujący Krakowską Prowincję Karmelitów Bosych, tj. metropolie Kościoła Katolickiego: krakowską, katowicką, częstochowską, lubelską i przemyską wraz z ich diecezjami.

2. Siedzibą Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej jest Kraków. Zmiany siedziby może dokonać Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, lub jego Delegat po uzgodnieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

 §3 Cele i środki działania

1. Celem statutowym Świeckiego Zakonu jest:

a) organizowanie i prowadzenie religijnej formacji, ukierunkowanej na dążenie członków do wzrostu w ewangelicznej doskonałości w oparciu o duchowość i kierownictwo Karmelu Terezjańskiego, zwłaszcza nauczania modlitwy kontemplacyjnej,

b) podejmowanie dzieł kultu Bożego i działalności apostolskiej w środowisku życia, w parafii, czy w diecezji, zgodnie z charyzmatem Karmelu i wolą jego władz,

c) promowanie duchowości i misji Karmelu Terezjańskiego,

d) wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, kulturalnej, edytorskiej, wydawniczej, społecznej i charytatywnej.

2. Realizacja wyżej wymienionych celów odbywa się w sposób zgodny z charyzmatem karmelitańskim, w apostolstwie indywidualnym, grupowym, czy też wspólnotowym, poprzez m. in.:

a) organizowanie kongresów, wystaw, studium, wykładów, konkursów, sesji naukowych, kursów, festynów i innych spotkań,

b) prowadzenie rekolekcji, dni skupienia, grup modlitewnych, diakonii, kół i akcji misyjnych, grup pielgrzymkowych, grup szkaplerznych, nabożeństw, itp.,

c) prowadzenie bibliotek, rozprowadzanie informacji, literatury karmelitańskiej, środków audio - wizualnych o tematyce życia duchowego,

d) prowadzenie domów spotkań, modlitwy i apostolstwa,

e) włączanie się w pracę zespołów i organizacji charytatywnych


Rozdział II Prawa i Obowiązki Członków Świeckiego Zakonu

 

 §4 Kategorie członków

 

1. Świecki Zakon posiada następujące kategorie członków:

1) Członkowie zwyczajni

2) Członkowie wspierający i honorowi.

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Świeckiego Zakonu może zostać praktykujący członek Kościoła Katolickiego, który przekonany o swym powołaniu przez Boga, jest wolny od przeszkód, o których mowa w § 5 ust. 1 Statutów, i świadomie przyjmuje program duchowy tego Zakonu.

Członkowie wspierający i honorowi

1) Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne, które deklarują na rzecz Świeckiego Karmelu pomoc finansową, rzeczową lub modlitewną. Członek wspierający działa osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

2) Członkami honorowymi mogą być wszystkie osoby fizyczne i prawne, zasłużone dla Świeckiego Zakonu w urzeczywistnianiu jego celów. Członek honorowy działa osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika.

3) Duchowni diecezjalni mogą być członkami wspierającymi lub honorowymi.

4) Członkowie wspierający i honorowi korzystają z dóbr duchowych Świeckiego Karmelu, posiadając udział m.in. we Mszach świętych, w modlitwach osobistych i wspólnotowych oraz w innych dobrach duchowych wypracowanych we wspólnocie lokalnej Świeckiego Zakonu, której podlegają.

5) Członkowie wspierający i honorowi nie mają prawa czynnego i biernego przy wyborach we wspólnocie Świeckiego Zakonu.

6.Status członka wspierającego lub honorowego nadaje Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat.

 §5 Kandydat do Świeckiego Zakonu

1. Kandydat pragnący wstąpić do Świeckiego Zakonu powinien spełniać poniższe warunki:

a)  być w wieku pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, w szczególnych przypadkach Rada Wspólnoty może uchylić górną granicę wieku,

b)  posiadać ludzką dojrzałość, mieć równowagę psychiczną,

c)  żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,

d) być w pełnej przynależności do Kościoła, tzn. nie może należeć do grupy, której działalność i cele są niezgodne z Nauczycielskim Urzędem Kościoła,

e) mieć w pełni możliwość korzystania z życia sakramentalnego,

f) szczerze dążyć do kształtowania życia według Ewangelii,

g) mieć pragnienie prowadzenia życia duchowego i modlitwy kontemplacyjnej,

h) posiadać świadomość obowiązku brania udziału w życiu Karmelu ze stałą regularnością,

i)  umieć pogodzić obowiązek członka Świeckiego Zakonu z obowiązkami swego stanu.

2. W przypadkach szczególnych należy zwrócić się do Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i zastosować się do jego poleceń.

3. Obowiązkiem kandydata, jak i wspólnoty, jest właściwe rozeznawanie jego powołania. Rozpoznanie to winno się odbywać zgodnie z Programem Formacyjnym Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej, ustalonym przez Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i Radę Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

 §6 Prawa członków Świeckiego Zakonu

1. Osoba spełniająca kryteria, o których mowa w § 5, od dnia złożenia pierwszych przyrzeczeń, staje się zgodnie z art. 12 Konstytucji Świeckiego Zakonu członkiem wspólnoty i należy w pełni do Rodziny Karmelu Terezjańskiego. Do dnia złożenia pierwszych przyrzeczeń jest kandydatem przynależącym do Świeckiego Zakonu.

2. Członkowie Świeckiego Zakonu mają prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego, zgodnie z Konstytucjami i Statutem,

b) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących Świeckiego Zakonu  Karmelitów Bosych,

c) uczestniczenia we wspólnych spotkaniach, zjazdach, kursach, czy  rekolekcjach,

d) korzystania z kierownictwa duchowego kapłana Zakonu Karmelitów Bosych

e) korzystania z dóbr duchowych Zakonu Karmelitów Bosych i  uczestniczenia w tym samym powołaniu do świętości i do tej samej misji w Kościele.

 §7 Obowiązki członków Świeckiego Zakonu

1. Członkowie Świeckiego Zakonu winni postępować zgodnie z Konstytucjami i Statutem Świeckiego Zakonu oraz z wolą generalnych i prowincjalnych przełożonych Zakonu. Powinni oni popierać i czynnie realizować cele Świeckiego Zakonu. Są oni zobowiązani do: 

a) poznania, studiowania i duchowego czytania Pisma św., dzieł świętych Karmelu oraz dokumentów Kościoła,

b) uczestniczenia przynajmniej raz w miesiącu w spotkaniu wspólnoty, 

c) noszenia szkaplerza lub medalika szkaplerznego, jako zewnętrznego znaku przynależności do Świeckiego Zakonu, 

d) aktywnego uczestniczenia w apostolskiej misji Kościoła: w apostolacie Zakonu, a także w miarę możliwości w lokalnej parafii, 

e) regularnego wspierania wspólnoty i władz Prowincji Świeckiego Zakonu swoją pracą i czasem, a także płacenia składek ustalonych przez Radę Wspólnoty,

f) współodpowiedzialności za życie i apostolat wspólnoty,

g) przybliżania innym życia ewangelicznego i radości życia.

2. Członkowie Świeckiego Zakonu mogą pełnić funkcje kierownicze w innych ruchach i stowarzyszeniach katolickich, jedynie za zgodą Rady Wspólnoty.

3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek wystąpienia, wydalenia lub śmierci członka.

4. Członek Świeckiego Zakonu może wystąpić ze Świeckiego Zakonu, a zwolnienia z przyrzeczeń obowiązkowo udziela Rada Wspólnoty. Natomiast zwolnienia ze ślubów udziela Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat.

5. Decyzję o ustaniu członkostwa na skutek wydalenia podejmuje Rada Wspólnoty, po uprzednim dwukrotnym a bezskutecznym napomnieniu udzielonym na piśmie z podaniem rzeczowych uzasadnień napomnienia i po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem. Powodem wydalenia może być:

a)przynależność do grup, których działalność jest niezgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego,

b)wyraźna i poważna rozbieżność życia z Ewangelią, Katechizmem Kościoła Katolickiego i Konstytucjami Świeckiego Zakonu,

c)trwające dłużej niż rok nieusprawiedliwione opuszczanie spotkań wspólnoty.

Od decyzji o wydaleniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do właściwego Przełożonego zgodnie z kan.316 § 2 KPK.

 §8 Zobowiązania wynikające z życia w duchu rad ewangelicznych i zgodnie z charyzmatem Karmelu Terezjańskiego

1. Członkowie Świeckiego Zakonu zobowiązują się żyć duchowością Karmelu według charyzmatu św. Teresy od Jezusa, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus i świętych Karmelu, kontynuując w ten sposób ich misję wraz z całym Zakonem Karmelu Terezjańskiego.

2. Życie modlitwy to najważniejsze dzieło, a przy tym cecha charakterystyczna Karmelu. Członkowie Świeckiego Zakonu mają je pielęgnować, stosując, prócz tego co przewidują Konstytucje Świeckiego Zakonu w artykułach 1-9 i 17-24, środki zalecane w tej materii przez Zakon poprzez liturgię wspólnotową i modlitwę osobistą.

3. Członkowie Świeckiego Zakonu winni z całą troskliwością pielęgnować osobisty udział w liturgii Kościoła, która jest źródłem, centrum i szczytem działalności Kościoła.

Czynią to poprzez:

a) w miarę możliwości, codzienne uczestniczenie w Eucharystii,

b)codzienne odmawianie głównych części Liturgii Godzin, a dla głębszej jedności z całym Zakonem, używają jego kalendarza liturgicznego,

c)uczestniczenie w różnych spotkaniach modlitewnych, organizowanych przez wspólnotę Świeckiego Zakonu, a szczególnie w corocznych rekolekcjach,

d)udział w nabożeństwach i innych praktykach religijnych na terenie diecezji i parafii.

4. Członków Świeckiego Zakonu, oprócz liturgii wspólnotowej, obowiązuje modlitwa osobista. Środki, które Zakon zaleca w tej materii są następujące:

a)modlitwa myślna, na którą członkowie przeznaczają czas w wymiarze indywidualnych możliwości,

b)codzienny rachunek sumienia,

c)częste nawiedzanie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

5 Zalecenia modlitewne nie obowiązują pod grzechem, są zaś skutecznym środkiem wzrostu w miłości Boga. Sposób ich realizacji członkowie Świeckiego Zakonu powinni omówić z asystentem wspólnoty lub kierownikiem duchowym.

6. Członkowie Świeckiego Zakonu w celu stałej praktyki nawrócenia i oczyszczenia serca podejmą praktykę ewangelicznego wyrzeczenia . na podstawie art. 22 Konstytucji Świeckiego Zakonu . według tradycji Zakonu i zgodnie z normami wydanymi przez Konferencję Episkopatu Polski, przede wszystkim w okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek . z wyjątkiem uroczystości . oraz w dniach poprzedzających święta Zakonu.

7. Formy umartwienia na podstawie art. 58 j Konstytucji Świeckiego Zakonu powinny być następujące:

a)ofiarowanie trudu codziennej pracy jako udziału w dziele Stworzenia i Odkupienia oraz jako ofiary miłej Bogu i dla sprawowania powszechnego kapłaństwa wiernych,

b)cierpliwe znoszenie przeciwności losu,

c)świadczenie bratersko . siostrzanej pomocy osobom chorym i starszym, a w szczególności członkom Świeckiego Zakonu,

d)roztropne odmawianie sobie rzeczy drobnych, niekoniecznie zabronionych,

e)ewangeliczny umiar w mówieniu,

f) wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w dni poprzedzające (wigilie):

- uroczystość św. Józefa, tj. 18 marca,

- uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, tj. 15 lipca

- uroczystość św. Teresy od Jezusa, tj. 14 października,

- uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tj. 7 grudnia,

- uroczystość św. Jana od Krzyża, tj. 13 grudnia.

8. Członkowie Świeckiego Zakonu powinni praktykować ewangeliczne formy wyrzeczenia z umiarem oraz według możliwości zdrowia, stanu i wieku.

9. Zgodnie z art. 28 Konstytucji Świeckiego Zakonu za własne dzieła apostolstwa członkowie Świeckiego Zakonu uważają te, które zostały wymienione w § 3 tego Statutu, a szczególnie:

a)nauczanie modlitwy kontemplacyjnej w wymiarze indywidualnym i grupowym,

b)apostolstwo rzetelnej i prawdziwej informacji o życiu i duchowości Karmelu.

10. Członkowie Świeckiego Zakonu powinni brać udział:

a) w pracach przynajmniej jednej z następujących lub innych diakonii: apostolstwa modlitwy, liturgicznej, charytatywnej, finansowo-ekonomicznej, chorych, porządkowo-gospodarczej lub ds. współpracy z Diecezjalną Radą Ruchów Katolickich, itp.

b) poprzez podejmowanie specjalnych funkcji, np. korespondenta Żyć Karmelem w Świecie i innych mediów, promotora powołań, kolportera publikacji karmelitańskich, animatora bractw szkaplerznych i promotora nabożeństwa szkaplerznego, zelatora misyjnego, kronikarza, fotografa, delegata wspólnoty na spotkanie prowincjalne, itp.

11. Wspólnoty lokalne zobowiązane są do współpracy z istniejącymi diakoniami prowincjalnymi i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne dzieła apostolskie.

12. Członkowie Świeckiego Zakonu na podstawie art. 29 . 31 oraz 58 pkt j Konstytucji Świeckiego Zakonu powinni oddawać cześć NMP poprzez zgłębianie Jej duchowego życia i upodobnienie się do Niej. W szczególności czynią to w następujących okolicznościach:

a)w łączności modlitewnej z Kościołem, wyrażonej w formach liturgicznych i pobożności ludowej,

b)w promowaniu nabożeństwa szkaplerznego.


Rozdział III Formacja Członków Świeckiego Zakonu

 §9 Cele formacji

 1. Założeniem formacji karmelitańskiej . zgodnie z Konstytucjami Świeckiego Zakonu . jest przygotowanie i budowanie postawy kontemplacyjno - apostolskiej na drodze doświadczenia więzi z Bogiem Trójjedynym, poprzez nawiązywanie coraz głębszej relacji osobowej z Chrystusem. Przestrzenią tej relacji jest modlitwa, proces wewnętrznego scalania człowieka, pogłębienie świadomości własnej tożsamości karmelity świeckiego w dążeniu do chrześcijańskiej dojrzałości i świętości oraz miłości apostolskiej.

2. Pamiętając, że Duch Święty jest główną osobą formującą, członkowie Świeckiego Zakonu, a zwłaszcza osoby formowane, starają się zawsze z Nim współpracować pod kierunkiem odpowiedzialnych za formację.

 §10 Struktury formacji

 1. O przyjęciu i formacji członków decyduje Rada Wspólnoty, dla której formacja (podstawowa i ciągła) jest zasadniczym obowiązkiem, zgodnie z art. 46 Konstytucji Świeckiego Zakonu. Bezpośrednią formację prowadzi odpowiedzialny za formację, któremu Rada Wspólnoty może przydzielić do pomocy osobę wspomagającą.

2. Spotkania formacyjne powinny odbywać się oddzielnie dla poszczególnych grup, zgodnie z etapami formacji.

3. Przed przyjęciem do Świeckiego Zakonu . zgodnie z art. 36 pkt a Konstytucji Świeckiego Zakonu . konieczny jest przynajmniej półroczny okres kontaktu kandydata ze wspólnotą w celu poznania istoty, ducha, jego sposobu życia oraz posługi apostolskiej w Kościele a także rozeznania własnego powołania. Rada Wspólnoty może wydłużyć ten okres. Przyjęcie dokonuje się zgodnie z Rytuałem Świeckiego Zakonu poprzez nałożenie poświęconego szkaplerza sukiennego. Okres wstępny powinien odbywać się według Programu Formacyjnego Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej.

4. Ze względu na znaczenie Chrztu św. poleca się zachowywać imię chrzcielne z dodatkiem predykatu (wezwania), bez zmiany imienia.

5. Pierwsze przyrzeczenie jest włączeniem do Świeckiego Zakonu, z nabyciem praw oraz obowiązków członka Świeckiego Zakonu i dokonuje się w sposób publiczny podczas Mszy św., podczas Liturgii Godzin lub podczas Liturgii słowa Bożego, zgodnie z Rytuałem Świeckiego Zakonu.

6. Rada Wspólnoty ma prawo pierwszy etap formacji (od przyjęcia do pierwszych przyrzeczeń) oraz drugi etap formacji (od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych) skrócić o 5 miesięcy, albo przedłużyć, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

7.Skrócenie czasu etapu pierwszego jak i drugiego formacji powyżej 5 miesięcy lub wydłużenia powyżej 1 roku należy do Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

8. W I i II etapie formacji odpowiedzialny za formację organizuje spotkania kandydatów do przyrzeczeń czasowych i definitywnych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

9. Po złożeniu przyrzeczeń definitywnych członkowie Świeckiego Zakonu zobowiązani są do formacji ciągłej prowadzonej pod opieką duchową Prowincjała lub jego Delegata i Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu. Nad realizacją zaleceń formacyjnych przedstawionych przez wyżej wymienione władze czuwa Rada Wspólnoty.

 §11 Treść formacji

1. Cykl wzrostu duchowego po okresie wstępnym . wprowadzenia . obejmującym zapoznanie się z charyzmatem i historią Karmelu oraz elementami powołania do OCDS, przekazuje podstawową pięcioletnią formację w dwóch etapach:

- etap pierwszy formacji

a) rok pierwszy - fundamenty życia chrześcijańskiego (elementy życia duchowego, nawrócenie, włączenie w życie wspólnoty, wprowadzenie do medytacji i liturgii),

b) rok drugi - życie ewangeliczne i środki rozwoju życia duchowego,

- etap drugi formacji

c) rok trzeci . osiągniecie dojrzałości moralnej i osobowej poprzez znajomość cnót teologalnych i kardynalnych oraz doktryny świętych doktorów Karmelu Terezjańskiego.

d) rok czwarty . misterium wspólnoty (wymogi życia duchowego i społecznego) i uświęcania świata (rola świeckich w Kościele i w świecie),

e) rok piąty . utrwalenie i pogłębienie znajomości charyzmatu karmelitańskiego (zgłębienie doktryny świętych doktorów Karmelu), a także retrospekcja . na ile osoba formowana jest zaangażowana w ciągłe pogłębianie relacji z Bogiem oraz przygotowana do złożenia przyrzeczeń definitywnych.

2. Treścią formacji ciągłej, trwającej całe życie, są: teologia rzeczywistości ziemskich (życie, praca zawodowa, społeczna, polityczna) i apostolat Karmelu Terezjańskiego.

3. Formacja powinna się odbywać według Programu Formacyjnego Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej zgodnie z tematami formacyjnymi i aktualnymi ustaleniami Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, jak również odpowiedzialnego za formację, i powinna być rzetelnie wprowadzona w życie każdego członka.

§12 Inne ustalenia :

1. Przewodniczących i odpowiedzialnych za formację zobowiązuje się do udziału w corocznych rekolekcjach formacyjnych.

2. Za organizację kursów dla przewodniczących odpowiedzialny jest Przewodniczący Prowincjalny, natomiast za kursy dla odpowiedzialnych za formację oraz za koordynację pracy odpowiedzialnych za formację w poszczególnych wspólnotach odpowiada członek Rady Prowincjalnej ds. formacji.

3. Zgodnie z art. 56 i 58 pkt. b Konstytucji Świeckiego Zakonu członkowie mieszkający daleko od wspólnoty lub niemogący regularnie uczestniczyć w życiu wspólnoty powinni odbyć podstawową formację i realizować stałą według Programu Formacyjnego Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej. Przewodniczący wspólnoty lokalnej powinien utrzymywać z nimi kontakt osobisty, lub wyznaczyć do tego inną osobę. Czyni to przynajmniej raz w miesiącu, poprzez spotkanie osobiste lub przez współczesne środki komunikacji, np. list, telefon, e-mail, komunikator.

4. Po roku od założenia przyrzeczeń definitywnych członek Świeckiego Zakonu może złożyć śluby zgodnie z 39 art. Konstytucji Świeckiego Zakonu.

5. W niebezpieczeństwie śmierci Rada może dopuścić do złożenia przyrzeczeń lub ślubów przed upływem terminu formacji, jeżeli zainteresowany wyrazi taką prośbę.

 


 Rozdział IV Struktury Świeckiego Zakonu

 §13 Wspólnota lokalna

1. Podstawową strukturą Świeckiego Zakonu jest wspólnota lokalna. Dla jej kanonicznego ustanowienia konieczne jest istnienie przynajmniej 10 członków po przyrzeczeniach, z których przynajmniej 2 - zgodnie z praktyką w Zakonie - jest po przyrzeczeniach definitywnych. Grupa ta jako wspólnota może rozpocząć swoją działalność, kiedy Przełożony Prowincjalny zamianuje asystenta. Do tego momentu o wszystkim decyduje Delegat Prowincjalny.

2. Kanonicznego ustanowienia wspólnoty dokonuje Przełożony Generalny Zakonu za pośrednictwem Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, na prośbę zainteresowanych osób. Dla wspólnot powstających poza klasztorami karmelitów bosych wymagana jest pisemna zgoda ordynariusza diecezji.

3. Jeden dzień w miesiącu, ustalony przez wspólnotę, jest dniem spotkania całej wspólnoty lokalnej, do którego są zobligowani wszyscy członkowie, za wyjątkiem tych, którzy ze słusznych powodów, uznanych za takie przez przewodniczącego, nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu.

4. Dla podtrzymania kontaktów pomiędzy wspólnotami lokalnymi Świeckiego Zakonu w prowincji, organizuje się spotkania ogólnoprowincjalne Świeckiego Zakonu z Delegatem Prowincjalnym lub zastępującym go asystentem. Do takich spotkań należą m.in. Karmelitański Dzień Skupieniai Studium Karmelitańskie im. św. Edyty Stein, kursy przewodniczących, odpowiedzialnych za formację, spotkania diakonii prowincjalnych.

5.Zobowiązuje się Rady Wspólnot do organizowania spotkań o charakterze rodzinnym, bratersko - siostrzanym w celu realizacji wewnętrznej komunii (więzi) wg słów Jezusa .aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno. (J 17,21) oraz w celu nawiązania głębszej więzi wspólnotowej, zgodnie z art. 6 pkt e Konstytucji Świeckiego Zakonu. Komunia wewnętrzna oznacza osobową spójnię między braćmi i siostrami, a objawia się przez:

a)współrozumienie - co do wspólnych celów i ideałów oraz twórczą, ubogacającą wymianę myśli;

b)współodczuwanie - wczuwanie się w sytuacje członków Świeckiego Zakonu, branie szczerego i czynnego udziału w ich radościach i cierpieniach, nadziejach i niepokojach;

c)współdziałanie - harmonijne i czynne urzeczywistnianie celów oraz ideałów Świeckiego Karmelu;

d)współodpowiedzialność za jak najbardziej autentyczne życie charyzmatem Świeckiego Karmelu według woli Kościoła.

6. Duch rodzinnej miłości w każdej wspólnocie winien objawiać się poprzez specjalną duchową opiekę i materialną troskę członków wspólnoty wobec każdego chorego i potrzebującego pomocy członka.

7. Szczególnym wyrazem troski o problemy ubogich, nie tylko z Świeckiego Zakonu, będzie zorganizowanie przynajmniej raz w roku we wspólnotach akcji charytatywnej na rzecz instytucji charytatywnych inspirujących się duchem Karmelu Terezjańskiego.

8. Zgodnie z art. 58 pkt d Konstytucji Świeckiego Zakonu za każdego zmarłego członka wspólnoty Świeckiego Zakonu ma być odprawiona Msza św. (intencja mszalna ofiarowana przez lokalną wspólnotę). Jeżeli któryś z członków nie może w niej wziąć udziału, uczestniczy w pełni w innej Mszy św. albo odmawia część Różańca świętego. Ponadto członkowie wspólnoty odmawiają Liturgię Godzin za zmarłego. Rada Wspólnoty przygotowuje wspomnienie o zmarłym dla biuletynu prowincjalnego.

9. We wspomnienie Wszystkich Zmarłych naszego Zakonu (15 listopada) członkowie Świeckiego Zakonu pamiętają w modlitwie o wszystkich zmarłych siostrach i braciach. Kilka razy w roku poleca się wszystkim, choćby indywidualnie, odmówić Liturgię Godzin za zmarłych a przynajmniej jeden raz w roku zamówić intencję mszalną za zmarłych członków.

10. Wspólnota powyżej 40 osób może ulec podziałowi zgodnie z art. 58 pkt g Konstytucji Świeckiego Zakonu. Decyduje o tym Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat i Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu.

11.We wspólnotach lokalnych oświadczenie woli Rady Wspólnoty składa przewodniczący i jeden z członków Rady, a w sprawach finansowych przewodniczący i skarbnik wspólnot.

§ 14 Wybory we wspólnocie

Wybór przewodniczącego i pozostałych członków Rady we wspólnocie lokalnej odbywa się według norm prawa kanonicznego, Konstytucji Świeckiego Zakonu oraz poniższych przepisów.

1. Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego powinien być ustalony przynajmniej na jeden miesiąc wcześniej przez ustępującą Radę i uzgodniony z Delegatem Prowincjalnym oraz Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu. Drugi termin zebrania w razie braku quorum może mieć miejsce pół godziny później.

2. Zebranie wyborcze poprzedza zawiadomienie członków o zebraniu w sposób przyjęty powszechnie w danej wspólnocie.

3. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Delegat Prowincjalny lub członek Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu, który ustala porządek obrad i zatwierdza wybory.

4. Porządek obrad zebrania wyborczego winien zawierać, co najmniej:

a)wybór sekretarza i dwóch skrutatorów,

b)złożenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego,

c)udzielenie absolutorium ustępującej Radzie,

d)dokonanie wyboru nowej Rady,

e)podjęcie ewentualnie innych uchwał.

5. Prawo wyborcze czynne przysługuje członkom Świeckiego Zakonu po pierwszych przyrzeczeniach. Prawo wyborcze bierne na przewodniczącego przysługuje członkowi Świeckiego Zakonu po przyrzeczeniach definitywnych. Pozostałych członków Rady wybiera się spośród wszystkich członków wspólnoty, zwykle po przyrzeczeniach definitywnych, zgodnie z art. 52 Konstytucji Świeckiego Zakonu.

6. Dla ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają dwaj skrutatorzy i sekretarz wyborów, którzy działają zgodnie z prawem kanonicznym oraz własnym Świeckiego Zakonu.

7. Do wyboru przewodniczącego konieczna jest bezwzględna większość głosów obecnych wyrażonych tajnie. Jeżeli w wyniku głosowania nie dokonano wyboru, do powtórnego głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. W drugim głosowaniu do wyboru wystarczy zwykła większość. W przypadku równej ilości głosów wybrany zostaje kandydat młodszy wiekiem.

8. Przewodniczący zebrania wyborczego ogłasza wynik wyborów, jeśli wybrani przyjęli wybór.

9. Przewodniczący wspólnoty może być wybrany na dwa trzechlecia po sobie następujące. Kiedy wyjątkowe okoliczności się tego domagają, może on być wybrany na trzecią kadencję, ale pod warunkiem wyboru przez dwie trzecie głosów i za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata zgodnie z art. 50 Konstytucji Świeckiego Zakonu. Sekretarz wspólnoty przesyła do Sekretariatu Świeckiego Zakonu w ciągu tygodnia protokół ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego.

10. Wybory powinny przebiegać według następujących zasad:

a)każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który winien oddać osobiście,

b) wybór osoby musi być potwierdzony przez osobę wybraną w trakcie zebrania wyborczego,

c) głosowanie listowne i przez pełnomocnictwo jest nieważne,

d) aktu głosowania dokonuje się na kartkach, które po wypełnieniu są zbierane przez skrutatorów i liczone w obecności sekretarza zebrania wyborczego,

e) sposób dokonywania zapisów na kartkach oraz procedurę liczenia przedstawia członkom przewodniczący zebrania wyborczego.

f) w sytuacji, gdy spośród trzech wybranych radnych wskazany zostanie odpowiedzialny za formację, wówczas należy zarządzić uzupełniające wybory i wybrać trzeciego radnego zgodnie z powyższą procedurą.

11. Ustępujący członkowie Rady Wspólnoty są zobowiązani do przekazania swoim następcom wszystkich dokumentów, informacji i dóbr materialnych Świeckiego Zakonu, którymi zarządzali.

12. W przypadku vacatu, który zostaje stwierdzony przez Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, obowiązki pełnienia danej funkcji powierza osobie kompetentnej Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat, w uzgodnieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

§ 15 Rozwiązanie i wygaśnięcie działalności wspólnoty lokalnej

1. Rozwiązanie wspólnoty lokalnej następuje na mocy dekretu Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie.

2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia działalności wspólnoty lokalnej wszelkie dobra i archiwum przejmuje Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu o ile nie zostanie inaczej postanowione przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

§16 Władze Świeckiego Zakonu

Władzami Świeckiego Zakonu w Prowincji Krakowskiej . zgodnie z art. 48 Konstytucji Świeckiego Zakonu są : Przełożony Prowincjalny, lub jego Delegat, oraz Rada Wspólnoty Świeckiego Zakonu.

A. Przełożony Prowincjalny i jego Delegat

1. Przełożonym odpowiedzialnym za Świecki Zakon Prowincji Krakowskiej jest Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Posługę tę pełni osobiście lub przez Delegata według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konstytucji OCD i Przepisów Wykonawczych OCD, Konstytucji Świeckiego Zakonu oraz niniejszego Statutu.

2. Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, lub jego Delegat, wraz z Przewodniczącym Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu, reprezentuje Świecki Zakon Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej wobec władz kościelnych oraz organów władzy administracji państwowej i samorządowej

3. Każda wspólnota lokalna powierzona jest duchowej i pastoralnej trosce karmelitów bosych2, wypełnianej przez posługę asystenta wspólnoty zgodnie z art. 44 Konstytucji

4. Świeckiego Zakonu. Rola asystenta nie jest jednoznaczna z posługą spowiednika; towarzyszy on duchowo wspólnocie, na którą oddziaływuje w sposób animacyjno - braterski.

5. Wyższe kierownictwo Zakonu - o którym wspomina kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego - zmierzać ma do zagwarantowania wierności Świeckiego Zakonu charyzmatowi karmelitańskiemu, łączności z Kościołem poprzez Zakon. Na poziomie prowincjalnym dokonuje się ono poprzez wzięcie odpowiedzialności za Świecki Zakon, mianowanie asystentów, opiekę sprawowaną przez Przełożonego Prowincjalnego, i jego Delegata, oraz poprzez wizytacje pasterskie wspólnot lokalnych Świeckiego Zakonu, które dokonuje wspomniana władza w porozumieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

6. Na wniosek Rady Wspólnoty dopuszcza się opiekę duchową w poszczególnych wspólnotach Świeckiego Zakonu sprawowaną przez duchownych diecezjalnych za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata oraz proboszcza miejsca.

B. Rada Wspólnoty

7. Wspólnota lokalna kierowana jest przez Radę Wspólnoty, której skład i kompetencje określają Konstytucje Świeckiego Zakonu w art. 46-48, 51- 55.

8. Fundatorzy nieruchomości, administratorzy i zarządzający nieruchomościami wspólnoty posiadają . o ile nie są członkami Rady Wspólnoty - głos doradczy, a w sprawach zarządzania dobrami materialnymi postępują zgodnie z prawem kanonicznym.

9. Dla podtrzymania więzi duchowej z okazji większych świąt kościelnych i karmelitańskich Rada powinna zapraszać członków wspierających i honorowych jak i pozostających poza Wspólnotą.

10. Rada Wspólnoty odpowiada wspólnie za wszelkie swoje dobra, bez względu na podział kompetencji.

 § 17 Struktury pomocnicze Prowincji

 (paragraf nowy, zatwierdzony przez Definitorium Generalne w Rzymie 4 czerwca 2012 r.)

 

Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu

 

1. Strukturami pomocniczymi Świeckiego Zakonu w Prowincji Krakowskiej są: Kongres Prowincjalny, Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu i Sekretariat Prowincjalny Świeckiego Zakonu.

 

2. Świeccy karmelici Prowincji Krakowskiej wybierają Radę Prowincjalną, która współpracuje z Przełożonym Prowincjalnym i jego Delegatem. Jej głównym zadaniem jest pomoc wspólnotom w formacji duchowej i apostolacie.

 

3. Do zadań Rady Prowincjalnej należy w szczególności:

 

a) reprezentowanie Prowincji Świeckiego Zakonu,

 

b) troska o tożsamość i wierność charyzmatowi Karmelu Terezjańskiego,

 

c) troska o jedność wspólnot lokalnych z Zakonem i między sobą,

 

d) koordynacja i ożywianie działalności wspólnot Prowincji Krakowskiej,

 

e) współdziałanie z Delegatem Prowincjalnym w realizacji jego zadań,

 

f) powoływanie osób i organów konsultacyjnych, zlecanie im konkretnych zadań i udzielanie pełnomocnictwa,

 

g) organizacja Kongresu Prowincjalnego,

 

h) złożenie Kongresowi sprawozdania z minionej kadencji,

 

i) organizowanie kursów, rekolekcji i warsztatów w ramach formacji Świeckiego Zakonu,

 

j) przygotowanie wytycznych do Programu Życia i Posługiwania,

 

k) czuwanie nad funkcjonowaniem i życiem duchowym poszczególnych wspólnot, formacją ciągłą i początkową, wypracowaniem i realizowaniem Programu Życia i Posługiwania,

 

l) pomoc i współdziałanie ze strukturami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz współpraca z grupami laikatu karmelitańskiego,

 

m) określanie wysokości składki na potrzeby struktur prowincjalnych Świeckiego Karmelu.

 

4. Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu składa się z pięciu osób: przewodniczącego oraz czterech radnych.

 

5. Przewodniczący Rady Prowincjalnej, będąc znakiem jedności wszystkich wspólnot, reprezentuje Krakowską Prowincję Świeckiego Zakonu, współpracuje z Delegatem Prowincjalnym i troszczy się o rozwój wspólnot. W szczególności ustala on terminy posiedzeń Rady, koordynuje pracę jej członków, uczestniczy w wizytacjach wspólnot, przedstawia swoje wnioski i spostrzeżenia.

 

6. Członkowie Rady odpowiadają w szczególności za sprawy: formacji ciągłej, formacji początkowej, życia wspólnotowego i apostolatu. Funkcję sekretarza powierza się jednemu z radnych, zaś funkcję skarbnika pełni osoba z Rady lub spoza niej. Te i inne zadania wynikające z potrzeb Prowincji, ustala Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat w dialogu z Radą.

 

7. Obradom Rady przewodniczy Delegat Prowincjalny lub Przewodniczący Rady.

 

8. Sekretarz odpowiada za całość dokumentacji Rady Prowincjalnej, w szczególności protokołuje zebrania Rady Prowincjalnej, prowadzi dokumentację Rady i współpracuje z sekretariatem.

 

9. Skarbnik zajmuje się sprawami ekonomicznymi Prowincji, w szczególności prowadzi prowincjalne księgi rachunkowe i współpracuje ze skarbnikami wspólnot.

 

10. Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu pełni swoje obowiązki przez trzy lata, do czasu wyboru nowej Rady. Przewodniczący i radni nie mogą pełnić funkcji dłużej niż dwie kadencje następujące po sobie. Mogą być wybrani na trzecią kadencję pod warunkiem wyboru przez dwie trzecie głosów i za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

 

11. Przewodniczący Rady Prowincjalnej nie może pełnić równocześnie funkcji Przewodniczącego wspólnoty lokalnej. Natomiast radny prowincjalny może złożyć rezygnację z pełnionych dotychczas funkcji przewodniczącego wspólnoty lub odpowiedzialnego za formację.

 

12. Radny może zrezygnować z uzasadnionych przyczyn z pełnienia swojej funkcji. Na jego miejsce Rada w uzgodnieniu z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem wybiera nowego radnego.

 

13. W spotkaniach Rady bierze udział Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat z prawem ingerencji w decyzje Rady w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

 

14. Rada Prowincjalna zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

 

15. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej Przewodniczącego i dwóch członków Rady. W drodze wyjątku, uchwały mogą być podejmowane drogą korespondencyjną, w tym za pośrednictwem internetu. Również w tym przypadku winny być one zaprotokołowane.

 

16. Oświadczenia woli Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu składa Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat oraz Przewodniczący Rady Prowincjalnej, a w sprawach finansowych Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat oraz Skarbnik.

 

17. Rada Prowincjalna wykonuje swoje zadania statutowe z pomocą sekretariatu prowincjalnego, w którym posługę pełnią członkowie Świeckiego Zakonu.

 

18. Źródłem finansowania Rady Prowincjalnej są wpłaty wspólnot lokalnych, darowizny, dotacje, ofiary itp.

 

Kongres Prowincjalny

 

19. Co trzy lata, w rok po Kapitule Prowincjalnej Karmelitów Bosych i wyznaczeniu Delegata Prowincjalnego, Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat zwołuje Kongres Prowincjalny. Należy tego dokonać pisemnie przynajmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem Kongresu.

 

20. Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat w porozumieniu z Radą Prowincjalną ustala liczbę delegatów na Kongres z poszczególnych wspólnot, mając na względzie wielkość wspólnoty oraz ich zaangażowanie na rzecz Prowincji.

 

21. Delegat wspólnoty, powinien być osobą po przyrzeczeniach definitywnych, dyspozycyjną i znającą dobrze duchowość Świeckiego Zakonu. Wskazane jest, aby posiadał doświadczenie posługi jako przewodniczącego, odpowiedzialnego za formację lub radnego wspólnoty.

 

22. W razie niemożliwości wydelegowania osoby po przyrzeczeniach definitywnych, reprezentująca wspólnotę osoba po przyrzeczeniach pierwszych nie ma na Kongresie prawa głosu czynnego i biernego.

 

23. W Kongresie Prowincjalnym uczestniczą:

 

a) Przełożony Prowincjalny i jego Delegat,

 

b) przewodniczący wszystkich wspólnot,

 

c) delegaci wybrani przez wspólnoty wg zasad podanych w § 14 pkt 7 i 8 Statutu,

 

d) członkowie ustępującej z urzędu i nowowybranej Rady Prowincjalnej.

 

24. W Kongresie mogą uczestniczyć bez prawa głosu czynnego i biernego asystenci i członkowie wspólnot po przyrzeczeniach co najmniej czasowych, nie będący przewodniczącymi i delegatami.

 

25. Zadania Kongresu Prowincjalnego:

 

a) przyjęcie sprawozdania ustępującej Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu i udzielenie jej absolutorium,

 

b) wybór Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu,

 

c) ocena sytuacji Świeckiego Zakonu w Prowincji,

 

d) omówienie istotnych spraw dotyczących Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu,

 

e) podjęcie uchwał programowych co do życia, formacji i działalności Świeckiego Zakonu w Prowincji.

 

26. Kongresowi Prowincjalnemu przewodniczy Przełożony Prowincjalny, jego Delegat lub Przewodniczący Rady.

 

27. Wyborcy wybierają spośród siebie, w głosowaniu jawnym, protokolantów, skrutatorów oraz komisję uchwał.

 

28. Kandydatami do Rady Prowincjalnej są karmelici świeccy Prowincji Krakowskiej, którzy spełniają kryteria określone w punkcie 21 i wyrażają przynajmniej ustną zgodę na kandydowanie. Prawo ich zgłaszania w wyznaczonym przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata terminie posiadają poszczególne wspólnoty spośród swoich członków, Przełożony Prowincjalny, jego Delegat lub Rada Prowincjalna. Podczas Kongresu kandydatów mogą zgłosić także jego uczestnicy, posiadający głos czynny.

 

29. W szczególnych sytuacjach – zwłaszcza w przypadku niemożliwości wyłonienia Rady Prowincjalnej – wstępna zgoda zgłoszonych kandydatów nie będzie wymagana, a kandydatami do Rady Prowincjalnej mogą także w tym przypadku być świeccy karmelici nieobecni na Kongresie.

 

30. Spośród osób umieszczonych na liście kandydatów uczestnicy Kongresu posiadający głos czynny, wybierają przewodniczącego Rady Prowincjalnej, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. Jeśli w wyniku głosowania nie dokonano wyboru do powtórnego głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. W drugim głosowaniu wystarczy zwykła większość. W przypadku równej ilości głosów wybrany zostaje kandydat z dłuższym stażem w Świeckim Zakonie.

 

31. Czterej radni, wybierani są w głosowaniu tajnym, w odrębnych głosowaniach, analogicznie do procedury wyboru przewodniczącego.

 

32. Uchwały Kongresu podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Kongres postanowi inaczej.

 

33. Z obrad Kongresu sporządzany jest protokół, który po odczytaniu i zaaprobowaniu przez Kongres, podpisują przewodniczący obradom, przewodniczący Rady i protokolant.

 

34. Bezpośrednio po Kongresie, nie dłużej jednak niż w ciągu jednego miesiąca, Rada poprzedniej kadencji dokona formalnego przekazania nowowybranej Radzie Prowincjalnej dokumentacji, wykazu spraw wymagających kontynuacji oraz innych zobowiązań leżących w gestii tejże Rady.

 

Sekretariat Prowincjalny Świeckiego Zakonu

 

35. Sekretariat jest zespołem ludzi wspomagających pracę Delegata Prowincjalnego i Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu.

 

36. Zakres kompetencji i działalności Sekretariatu ustala Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat, i Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu.

 

37. Siedzibą Sekretariatu jest Kraków. Zmianę siedziby ustala Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat, i Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu.

 

§18 Współpraca ogólnopolska

 

1. Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej w porozumieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu Prowincji Warszawskiej może powołać ogólnopolskie forum współpracy w celu koordynacji działań, współpracy i jedności dążeń na szczeblu ogólnopolskim, zgodnie z art. 60 Konstytucji Świeckiego Zakonu.

 

2. Zakres działania i sposób wyboru przedstawicieli na forum ustala Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej w porozumieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu Prowincji Warszawskiej. Szczegóły ustaleń zostaną zapisane w osobnym porozumieniu między Prowincjami, zatwierdzonym przez Definitorium Generalne OCD. Będzie on normował relacje wzajemnej współpracy oraz reprezentacji Świeckiego Zakonu wobec struktur Kościoła w Polsce.


Rozdział V Zarząd Dobrami Świeckiego Zakonu

 

§19 Zarządzanie dobrami

 

1. W zarządzie dóbr wspólnot Świeckiego Zakonu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego i prawa kanonicznego, zachowując zakres odpowiedzialności Skarbnika, Rady Wspólnoty i całej Wspólnoty.

 

2. Zarządem dóbr prowincjalnych zajmuje się Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu, która może również udzielać pełnomocnictw materialnych innym osobom.

 

3. Nadzór nad zarządem dóbr w szczególnych przypadkach pozostawiony jest Przełożonemu Prowincjalnemu lub jego Delegatowi.

 

4. Rozliczenie zarządu dóbr wspólnot lokalnych Świeckiego Zakonu dokonuje się przed Przełożonym Prowincjalnym, lub jego Delegatem, i przed Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu. Rozliczenia z zarządu dóbr prowincjalnych dokonuje Kongres Prowincjalny.

 

5. W razie rozwiązania Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej, co może uczynić Definitorium Generalne Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie, pozostawionymi dobrami dysponuje Przełożony Prowincjalny.

 

§20 Finansowanie struktur

 

1. Środki na realizację celów statutowych Świeckiego Zakonu mogą pochodzić z:

 

a) składek członków,

 

b) pracy własnej,

 

c) spadków i zapisów,

 

d) darowizn,

 

e) działalności apostolskiej,

 

f) oprocentowania lokat terminowych i odsetek od rachunków bankowych,

 

g) działalności gospodarczej zatwierdzonej przez Przełożonego Prowincjalnego i zgodnej z przepisami prawa.

 

2. Wysokość składek - z uwzględnieniem możliwości finansowych członków wspólnoty - i ich wykorzystanie ustala Rada Wspólnoty.

 

3. Finansowe koszty struktur prowincjalnych pokrywa się z kasy prowincjalnej Świeckiego Zakonu. Członkowie zamieszkujący z dala od wspólnoty mogą swoje składki wpłacać do kasy prowincjalnej bezpośrednio według wielkości składek zbieranych we wspólnotach lokalnych.

 

§21 Księgi Świeckiego Zakonu

 

1. Do ksiąg prowadzonych w każdej wspólnocie lokalnej należą: księga członków Świeckiego Zakonu, księga protokołów ze spotkań, kronika oraz księga finansowa.

 

2. Każda księga winna być prowadzona w osobnym zeszycie w sposób chronologiczny (tj. według dat) oraz bieżący. Za zapisy w danej księdze odpowiada jedna osoba z Rady Wspólnoty, zgodnie z wewnętrznym podziałem pracy lub inna wyznaczona osoba.

 

3. Księga członków Świeckiego Zakonu powinna zawierać: liczbę porządkową (lp.), imię i nazwisko członka Świeckiego Zakonu, dokładny adres zamieszkania z telefonem, datę i miejsce urodzenia, stan cywilny, wykształcenie, zawód, tytulację (predykat zakonny), datę przyjęcia do Świeckiego Zakonu, datę złożenia przyrzeczeń pierwszych, definitywnych, ślubu, zgonu, pełnione funkcje w Świeckim Zakonie oraz uwagi. Prowadzący księgi powinien przestrzegać norm prawnych o ochronie danych osobowych.

 

4. Protokół z każdego spotkania wspólnoty i kronika powinny zawierać co najmniej: datę spotkania, ilość obecnych, program spotkania. W treści protokołu i kroniki należy podawać istotne informacje w sposób zrozumiały i krótki.

 

5. Księga finansowa obejmuje informacje o zarządzie dóbr wspólnoty, w tym o przychodach i rozchodach finansowych, którymi dysponuje wspólnota. Przy przychodach należy podać: datę, od kogo otrzymano, tytuł przychodu i kwotę, przy rozchodach natomiast: datę, komu wypłacono, tytuł rozchodu i kwotę.

 

§22 Sprawozdawczość w Świeckim Zakonie

 

1. Zgodnie z kan. 319 KPK na dzień 31 XII każdego roku wspólnota lokalna sporządza dla Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i dla Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu dwa sprawozdania roczne:

 

a) sprawozdanie z działalności na podstawie ksiąg członków Świeckiego Zakonu, protokołów spotkań i kroniki,

 

b) sprawozdanie finansowe na podstawie księgi rozrachunkowej kasy.

 

2. Roczne sprawozdanie z działalności powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 

a)określenie wspólnoty i adres jej siedziby,

 

b)adresy członków Rady,

 

c)stan członków na 31 XII: członków w I i w II okresie formacji, członków po pierwszych przyrzeczeniach, definitywnych i po ślubach,

 

d)ilość członków przyjętych i zmarłych w ciągu roku sprawozdawczego,

 

e)ilość zebrań: ogólnych, Rady, formacyjnych,

 

f)tematyka zebrań ogólnych i formacyjnych,

 

g)charakterystyka działalności religijnej, charytatywnej i społecznej oraz innej,

 

h)inne uwagi.

 

3. Roczne sprawozdanie finansowe powinno co najmniej zawierać:

 

a)stan gotówki (saldo) na 1 I poprzedniego roku sprawozdawczego,

 

b) przychody w okresie 1 I - 31 XII ogółem i w podziale na źródła uzyskania (np. składki, ofiary, darowizny, odpisy podatkowe, zapisy testamentalne, dochód ze sprzedaży, procent z konta, itp.),

 

c)rozchody w okresie 1 I - 31 XII ogółem i w podziale na cele wydatkowania zgodnie z nadesłanym drukiem sprawozdawczym,

 

d)stan gotówki na 31 XII,

 

e)stan innych środków majątkowych na 31 XII, np. środków pieniężnych w banku, wyposażenia oraz wszystkich innych dóbr (ruchomości i nieruchomości).

 

4. Sprawozdanie roczne - a także sprawozdanie za okres trzyletniej kadencji Rady - obejmuje sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Po przedstawieniu sprawozdań na spotkaniu sprawozdawczo . wyborczym we wspólnocie winno być przekazane do Sekretariatu Prowincjalnego.

 

§23 Zasady prowadzenia ksiąg oraz druki sprawozdawcze zostaną określone w osobnej instrukcji wewnętrznej ustalonej przez Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, i Radę Prowincjalną Świeckiego Zakonu.


Rozdział VI Przepisy Końcowe

 

§24

 

1. Powyższy Statut na podstawie aprobaty Definitorium Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych jest uzupełnieniem Konstytucji Świeckiego Zakonu i obowiązuje wszystkich członków Świeckiego Zakonu w Prowincji Krakowskiej w Polsce.

 

2. Za wprowadzenie Statutu Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej w życie odpowiedzialni są przewodniczący wspólnot lokalnych, odpowiedzialni za formację oraz poszczególni członkowie.

 

3. Przygotowanie zmian w Statucie Świeckiego Zakonu należy do Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu i winno być uzgodnione z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem.

 

4. Zmiana Statutu jest zastrzeżona Definitorium Generalnemu Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie.

 

5. O zmianie Statutu każdorazowo zostanie powiadomiony właściwy Minister.

 

6. Sprawy nieuporządkowane niniejszym Statutem, o ile nie dadzą się rozwiązać we wspólnotach zgodnie z duchem karmelitańskim, również podlegają Definitorium Generalnemu.

 

7. Przepisy dotychczasowych polskich Statutów tracą swoją moc prawną dla Prowincji Krakowskiej z chwilą zatwierdzenia Statutu przez Definitorium Generalne Zakonu

 

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates