IX KONGRES

ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH

CZĘSTOCHOWA

12 - 15.07.2018

 

 12 lipca - dzień przyjazdu i przygotowania do kongresu.

  Po przyjeździe i słowie wstępnym ojca delegata uczestniczyliśmy we Mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Antoniego Długosza.

 

 

 

 

 

 Pod wieczór w formie audio przedstawiona została każda ze wspólnot naszej świeckiego zakonu prowincji.

 

 13 lipca - dzień sprawozdań ustępującej Rady Prowincjalnej i wyboru nowej.

 

 Po śniadaniu słuchaliśmy sprawozdań - ustępującej Rady Prowincjalnej, diakoni Kunegundy Siwiec oraz z działalności wspólnot zagranicznych. Sprawozdania zostały przyjęte w drodze głosowania.

 

 

  Po przerwie przedstawili swoje grupy członkowie Laikatu Karmelitańskiego - Karmelitański Ruch Ekumeniczny, Karmelitański Ruch Ewangelizacyjno - Modlitewny, Krąg Przyjaciół św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Stowarzyszenie Charytatywne im. św. Rafała Kalinowskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy, Towarzystwo im.Edyty Stein.

  Po obiedzie przeszliśmy na Jasną Górę, aby uczestniczyć w drodze Krzyżowej na wałach Jasnej Góry.

 

 

  W drodze wyborów ukonstytuowała się nowa Rada prowincjalna w składzie:

 

 

 

  Przewodniczącą na kolejną kadencję została Brygida Bogacka ze wspólnoty w Bielsku-Białej.

 Radnymi Prowincjalnymi zostały:

Urszula Duży ze wspólnoty w Pszczynie

Elżbieta Kryńska ze wspólnoty w Przemyślu

Krystyna Knap ze wspólnoty w Krakowie

Marzena Wach-Golda ze wspólnoty w Sosnowcu

W trakcie nieszporów zaprzysiężono nową Radę.

 

 

 

 

 

 

 14 lipca - sobota - konferencje, propozycje uchwał Kongresu i Msza św. w bazylice jasnogórskiej.

 

 W tym dniu mieliśmy dwa bloki burzliwej dyskusji - poranny i wieczorny, w trakcie którego zgłaszano również propozycje uchwał Kongresu.

 

 Również w trakcie sesji porannej wysłuchaliśmy konferencji - o. Roberta Marciniaka OCD  - W służbie Bożego planu.

 

 

  Drugą konferencję wygłosił o. Grzegorz Firszt OCD - Spojrzenie na Konstytucje w kluczu teologiczno - duchowym.

 

  Swoje uwagi wraz z życzeniami dla Kongresu przekazała przewodnicząca warszawskiej prowincji OCDS - Monika Olszewska.

 

 

  Po południu udaliśmy się do Bazyliki Jasnogórskiej, gdzie w trakcie uroczystej Mszy św. Członkowie naszej prowincji złożyli śluby.

 

 

 Przy wyjściu w bazyliki powstało pamiątkowe zdjęcie

 

 

 15 lipca - niedziela - Msza św. pod przewodnictwem Ojca Prowincjała i podsumowanie Kongresu. 

 Na sesji porannej przyjęto uchwały Kongresu:

  1. Kongres podkreśla konieczność nieustannego rozeznawania woli Bożej, tak w życiu wspólnot, jak i każdego członka, by każdy karmelita świecki poprzez wspólnotę umiał odczytać własne charyzmaty. Zalecamy więc dookreślenie konkretnych form posługi wobec bliźnich, tak poprzez działania wspólnotowe, jak i indywidualne.

  2. Kongres zobowiązuje Radę Prowincjalną do kontynuowania spotkań ogólnoprowincjalnych mających na celu pogłębienie więzi oraz prowadzenie stałej formacji duchowej i intelektualnej członków. Szczególny nacisk należy położyć na kształcenie osób odpowiedzialnych za formację we wspólnotach.

  3. Kongres proponuje ożywienie kultu św. Józefa, odkrycie na nowo jego postaci i znaczenia dla Karmelu świeckiego.

  4. Kongres zaleca wzmożenie modlitwy za wstawiennictwem Kunegundy Siwiec w celu uproszenia cudu potrzebnego do beatyfikacji Sługi Bożej.

  5. Kongres apeluje o podjęcie modlitwy i wyrzeczeń w intencji kapłanów i o nowe powołania do Zakonu Karmelitańskiego.

  6. Kongres zachęca do wzajemnego poznawania i korzystania z różnorodności historycznej i kulturowej zagranicznych wspólnot naszej Prowincji poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się życiem i zacieśnianie więzi wspólnotowych i indywidualnych.

  7. Kongres zleca Radzie Prowincjalnej zintensyfikowanie prac nad odnowieniem strony internetowej i troskę o jej systematyczne uaktualnianie. Proponujemy także wykorzystanie przestrzeni wirtualnej zwłaszcza w mediach społecznościowych.

 

  Po Mszy świętej sprawowanej przez ojca Prowincjała nastąpiło podsumowanie i zakończenie Kongresu 

 

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates