Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział XIII - Struktury prowincjalne + Rozdział XIV - Współpraca ogólnopolska

Rozdział XIII

 

STRUKTURY PROWINCJALNE

 

158. Strukturami pomocniczymi Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Prowincji Krakowskiej są: Kongres Prowincjalny, Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu i Sekretariat Prowincjalny OCDS.  

 

Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu

159. Świeccy karmelici bosi Prowincji Krakowskiej wybierają Radę Prowincjalną, która współpracuje z Przełożonym Prowincjalnym i jego Delegatem. Jej głównym zadaniem jest pomoc wspólnotom w formacji duchowej i apostolacie.

160. Do zadań Rady Prowincjalnej należy w szczególności:

a) reprezentowanie Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,

b) troska o tożsamość i wierność charyzmatowi Karmelu Terezjańskiego,

c) troska o jedność wspólnot lokalnych z Zakonem i między sobą,

d) koordynacja i ożywianie działalności wspólnot Prowincji Krakowskiej,

e) współdziałanie z Delegatem Prowincjalnym w realizacji jego zadań,

f) powoływanie osób i organów konsultacyjnych, zlecanie im konkretnych zadań i udzielanie pełnomocnictwa,

g) organizacja Kongresu Prowincjalnego,

h) złożenie Kongresowi sprawozdania z minionej kadencji,

i) organizowanie kursów, rekolekcji i warsztatów w ramach formacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,

j) czuwanie nad funkcjonowaniem i życiem duchowym poszczególnych wspólnot, formacją początkową i ciągłą,

k) pomoc i współdziałanie ze strukturami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz współpraca z grupami laikatu Karmelu Terezjańskiego,

l) określanie wysokości składki na potrzeby struktur prowincjalnych Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

161. Rada Prowincjalna OCDS składa się z pięciu osób: Przewodniczącego oraz czterech Radnych.

162. Po dokonaniu oceny sytuacji Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, jeśli wymaga tego dobro wspólnot, z inicjatywy lub za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata, Kongres może w głosowaniu tajnym, większością dwóch trzecich głosów, podjąć uchwałę o zwiększeniu liczby radnych, tak jednak, aby cała Rada wraz z Przewodniczącym tworzyła nieparzystą liczbę osób.

163. Przewodniczący Rady Prowincjalnej, będąc znakiem jedności wszystkich wspólnot, reprezentuje Krakowską Prowincję OCDS, współpracuje z Delegatem Prowincjalnym i troszczy się o rozwój wspólnot. W szczególności ustala on terminy posiedzeń Rady, koordynuje pracę jej członków, uczestniczy w wizytacjach wspólnot, przedstawia swoje wnioski i spostrzeżenia.

164. Członkowie Rady odpowiadają w szczególności za sprawy: formacji ciągłej, formacji początkowej, życia wspólnotowego i apostolatu (por. K 58 h). Funkcję sekretarza powierza się jednemu z Radnych, zaś funkcję skarbnika pełni osoba z Rady lub spoza niej. Te i inne zadania wynikające z potrzeb Prowincji Świeckiego Karmelu Terezjańskiego, ustala Delegat w dialogu z Radą OCDS. Dla lepszej komunikacji ze wspólnotami położonymi poza Polską, Rada może powołać współpracowników z poszczególnych grup językowych, którzy na zaproszenie Rady mogą uczestniczyć w jej obradach i pracach.

165. Obradom Rady przewodniczy Delegat lub Przewodniczący Rady.

166. Sekretarz odpowiada za całość dokumentacji Rady Prowincjalnej, w szczególności protokołuje zebrania Rady Prowincjalnej, prowadzi dokumentację Rady i współpracuje z Sekretariatem.

167. Skarbnik zajmuje się sprawami ekonomicznymi Prowincji, w szczególności prowadzi prowincjalne księgi rachunkowe i współpracuje ze skarbnikami wspólnot.

168. Rada Prowincjalna OCDS pełni swoje obowiązki przez trzy lata, do czasu wyboru nowej Rady. Przewodniczący i Radni nie mogą pełnić funkcji dłużej niż dwie kadencje następujące po sobie. Mogą być wybrani na trzecią kadencję pod warunkiem wyboru przez dwie trzecie głosów i za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

169. Przewodniczący Rady Prowincjalnej nie może pełnić równocześnie funkcji Przewodniczącego wspólnoty lokalnej. Natomiast Radny Prowincjalny może złożyć rezygnację z pełnionych dotychczas funkcji Przewodniczącego wspólnoty lub odpowiedzialnego za formację.

170. Każdy z członków Rady Prowincjalnej może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji z poważnych i słusznych powodów. Przyjęcie lub odrzucenie rezygnacji należy do Rady Prowincjalnej. W razie powstania wakatu Przewodniczącego jego funkcję obejmuje I Radny, natomiast wakat Radnego uzupełnia Rada Prowincjalna w uzgodnieniu z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem, biorąc pod uwagę wyniki głosowania na Kongresie.

171. W spotkaniach Rady bierze udział Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat z prawem ingerencji w decyzje Rady w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

172. Rada Prowincjalna zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

173. Uchwały Rady Prowincjalnej OCDS zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej Przewodniczącego i dwóch członków Rady. W drodze wyjątku, uchwały mogą być podejmowane drogą korespondencyjną, w tym za pośrednictwem internetu. Również w tym przypadku winny być one zaprotokołowane.

174. Oświadczenia woli Rady Prowincjalnej OCDS składa Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat oraz Przewodniczący Rady Prowincjalnej, a w sprawach finansowych Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat oraz Skarbnik.

175. Rada Prowincjalna wykonuje swoje zadania statutowe z pomocą Sekretariatu Prowincjalnego.

176. Źródłem finansowania Rady Prowincjalnej są wpłaty wspólnot lokalnych, darowizny, dotacje, ofiary itp.

 

Kongres Prowincjalny

177. Co trzy lata, w rok po Kapitule Prowincjalnej Karmelitów Bosych i wyznaczeniu Delegata Prowincjalnego, Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat zwołuje Kongres Prowincjalny. Należy tego dokonać pisemnie przynajmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem Kongresu.

178. Liczbę delegatów z poszczególnych wspólnot określa Rada Prowincjalna w porozumieniu z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem.

179. Delegat wspólnoty, powinien być osobą po przyrzeczeniach definitywnych, dyspozycyjną i znającą dobrze duchowość Świeckiego Zakonu Karmelu Terezjańskiego. Wskazane jest, aby posiadał doświadczenie posługi jako Przewodniczący, odpowiedzialny za formację lub Radny wspólnoty.

180. W razie niemożliwości wydelegowania osoby po przyrzeczeniach definitywnych, reprezentująca wspólnotę osoba po przyrzeczeniach pierwszych nie ma na Kongresie prawa głosu  czynnego i biernego.

181. W Kongresie Prowincjalnym uczestniczą:

a) Przełożony Prowincjalny i jego Delegat,

b) Przewodniczący wszystkich wspólnot,

c) delegaci wybrani przez wspólnoty wg zasad podanych w punkcie 123-125 niniejszego Statutu,

d) członkowie ustępującej z urzędu i nowo wybranej Rady Prowincjalnej.

182. Głos czynny na Kongresie mają świeccy karmelici wymienieni w punkcie 181 lit. b, c, d Statutu. W Kongresie mogą uczestniczyć bez prawa głosu czynnego i biernego asystenci i członkowie wspólnot po przyrzeczeniach co najmniej czasowych, nie będący Przewodniczącymi i delegatami.

183. Zadania Kongresu Prowincjalnego:

a) przyjęcie sprawozdania ustępującej Rady Prowincjalnej OCDS i udzielenie jej absolutorium,

b) wybór Rady Prowincjalnej OCDS,

c) ocena sytuacji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Prowincji,

d) omówienie istotnych spraw dotyczących Krakowskiej Prowincji OCDS,

e) podjęcie uchwał programowych co do życia, formacji i działalności Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Prowincji.

184. Kongresowi Prowincjalnemu przewodniczy Przełożony Prowincjalny, jego Delegat lub Przewodniczący Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu.

185. Wyborcy wybierają spośród siebie, w głosowaniu jawnym, protokolantów, skrutatorów oraz komisję uchwał.

186. Kandydatami do Rady Prowincjalnej są świeccy karmelici bosi Prowincji Krakowskiej Karmelitów Bosych, którzy spełniają kryteria określone w punkcie 179 niniejszego Statutu i wyrażają przynajmniej ustną zgodę na kandydowanie. Prawo ich zgłaszania, w wyznaczonym przez Delegata Prowincjalnego terminie, posiadają poszczególne wspólnoty spośród swoich członków, Delegat i Rada Prowincjalna. Podczas Kongresu kandydatów mogą zgłosić także jego uczestnicy posiadający głos czynny.

187. W szczególnych sytuacjach – zwłaszcza w przypadku niemożliwości wyłonienia Rady Prowincjalnej – wstępna zgoda zgłoszonych kandydatów nie będzie wymagana, a kandydatami do Rady Prowincjalnej mogą także w tym przypadku być świeccy karmelici bosi nieobecni na Kongresie.

188. Spośród osób umieszczonych na liście kandydatów uczestnicy Kongresu, posiadający głos czynny, wybierają bezwzględną większością głosów przewodniczącego Rady Prowincjalnej. Głosowanie jest tajne. Jeśli w wyniku głosowania nie dokonano wyboru, do powtórnego głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Obydwaj zaś w tym głosowaniu nie posiadają głosu czynnego. W drugim głosowaniu wystarczy zwykła większość. W przypadku równej liczby głosów wybrany zostaje kandydat z dłuższym stażem w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych.

189. Czterej Radni, wybierani są w głosowaniu tajnym, w odrębnych głosowaniach, analogicznie do procedury wyboru Przewodniczącego.

190. Uchwały Kongresu podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Kongres postanowi inaczej.

191. Z obrad Kongresu sporządzany jest protokół, który po odczytaniu i zaaprobowaniu przez Kongres, podpisują przewodniczący obradom, Przewodniczący Rady i protokolant.

192. Bezpośrednio po Kongresie, nie dłużej jednak niż w ciągu jednego miesiąca, Rada poprzedniej kadencji dokona formalnego przekazania nowo wybranej Radzie Prowincjalnej dokumentacji, wykazu spraw wymagających kontynuacji oraz innych zobowiązań leżących w gestii tejże Rady.

 

Sekretariat Prowincjalny Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

193. Sekretariat jest zespołem ludzi wspomagających pracę Delegata Prowincjalnego i Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu w posłudze wspólnotom lokalnym całej Prowincji. Posługę w Sekretariacie pełnią członkowie Świeckiego Zakonu.

194. Podstawowym zadaniem Sekretariatu jest przekazywanie wspólnotom korespondencji od Delegata i Rady Prowincjalnej, odbieranie bieżących informacji i sprawozdań od wspólnot oraz gromadzenie i aktualizacja dokumentacji OCDS Prowincji Krakowskiej.

195. Szczegółowy zakres kompetencji i działalności Sekretariatu ustala wspólnie Delegat Prowincjalny i Rada Prowincjalna OCDS.

196. Siedzibą Sekretariatu jest Kraków. Zmiany siedziby może dokonać Przełożony Prowincjalny, po uzgodnieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

 

Rozdział XIV

 

WSPÓŁPRACA OGÓLNOPOLSKA

 

197. Rada Prowincjalna OCDS Prowincji Krakowskiej w porozumieniu z Radą Prowincjalną OCDS Prowincji Warszawskiej może powołać ogólnopolskie forum współpracy w celu koordynacji

działań, współpracy i jedności dążeń na szczeblu ogólnopolskim, zgodnie z punktem 60 Konstytucji Świeckiego Zakonu.

198. Zakres działania i sposób wyboru przedstawicieli na forum ustala Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej w porozumieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu Prowincji Warszawskiej. Szczegóły ustaleń zostaną zapisane w osobnym porozumieniu między Prowincjami, zatwierdzonym przez Definitorium Generalne OCD. Będzie ono normowało wzajemną współpracę oraz reprezentowanie Świeckiego Zakonu Karmelu Terezjańskiego wobec struktur Kościoła w Polsce.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates