Kim jesteśmy

Świecki Zakon Karmelitów Bosych, po łacinie: Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis (OCDS), jest katolickim stowarzyszeniem wiernych, stanowiącym integralną część Zakonu Karmelitów Bosych (OCD). Jego charakter jest zasadniczo świecki, choć mogą do niego przynależeć również księża diecezjalni.

Członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych uczestniczą w charyzmacie karmelitańskim razem z zakonnikami – karmelitami i karmelitankami bosymi – lecz przeżywają i realizują go zgodnie ze swoim stanem życia jako osoby świeckie, najczęściej w stanie małżeńskim albo wdowieństwie.

Świecki Zakon Karmelitów Bosych jest włączony w struktury i podlega zwierzchnictwu Zakonu Karmelitów Bosych. Wspólnoty świeckich karmelitów podlegają prawnie przełożonym karmelitańskich prowincji zakonnych, na terenie których się znajdują. W Polsce istnieją obecnie dwie prowincje Zakonu Karmelitów Bosych: Krakowska Warszawska. Wspólnoty Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych na terenie Polski przynależą zatem do jednej z nich, w zależności od miejsca położenia. Prowincja Krakowska obejmuje południowo-wschodni obszar kraju.

Niniejsza strona internetowa jest oficjalną stroną Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych. Informacje na temat Prowincji Warszawskiej znajdziesz pod adresem: ocds.pl.

Członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w swoim życiu inspirują się duchowością Zakonu Karmelitańskiego, której główne akcenty stanowią: maryjność, biblijna tradycja związana z prorokiem Eliaszem, nauczanie św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Realizują swoje powołanie w oparciu o Regułę karmelitańską, która jest wspólna dla zakonników, sióstr zakonnych oraz świeckich karmelitów bosych, Konstytucje zatwierdzone przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz Statut Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zatwierdzony przez Definitorium Generalne.

Wspólnoty świeckich karmelitów bosych objęte są duchową opieką zakonników – karmelitów bosych. Każda ze wspólnot ma swojego prawnie ustanowionego asystenta – kapłana, karmelitę bosego. Więcej informacji na temat poszczególnych wspólnot znajdziesz tutaj.