Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział IV Struktury Świeckiego Zakonu

 Rozdział IV Struktury Świeckiego Zakonu

 §13 Wspólnota lokalna

1. Podstawową strukturą Świeckiego Zakonu jest wspólnota lokalna. Dla jej kanonicznego ustanowienia konieczne jest istnienie przynajmniej 10 członków po przyrzeczeniach, z których przynajmniej 2 - zgodnie z praktyką w Zakonie - jest po przyrzeczeniach definitywnych. Grupa ta jako wspólnota może rozpocząć swoją działalność, kiedy Przełożony Prowincjalny zamianuje asystenta. Do tego momentu o wszystkim decyduje Delegat Prowincjalny.

2. Kanonicznego ustanowienia wspólnoty dokonuje Przełożony Generalny Zakonu za pośrednictwem Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, na prośbę zainteresowanych osób. Dla wspólnot powstających poza klasztorami karmelitów bosych wymagana jest pisemna zgoda ordynariusza diecezji.

3. Jeden dzień w miesiącu, ustalony przez wspólnotę, jest dniem spotkania całej wspólnoty lokalnej, do którego są zobligowani wszyscy członkowie, za wyjątkiem tych, którzy ze słusznych powodów, uznanych za takie przez przewodniczącego, nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu.

4. Dla podtrzymania kontaktów pomiędzy wspólnotami lokalnymi Świeckiego Zakonu w prowincji, organizuje się spotkania ogólnoprowincjalne Świeckiego Zakonu z Delegatem Prowincjalnym lub zastępującym go asystentem. Do takich spotkań należą m.in. Karmelitański Dzień Skupieniai Studium Karmelitańskie im. św. Edyty Stein, kursy przewodniczących, odpowiedzialnych za formację, spotkania diakonii prowincjalnych.

5.Zobowiązuje się Rady Wspólnot do organizowania spotkań o charakterze rodzinnym, bratersko - siostrzanym w celu realizacji wewnętrznej komunii (więzi) wg słów Jezusa .aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno. (J 17,21) oraz w celu nawiązania głębszej więzi wspólnotowej, zgodnie z art. 6 pkt e Konstytucji Świeckiego Zakonu. Komunia wewnętrzna oznacza osobową spójnię między braćmi i siostrami, a objawia się przez:

a)współrozumienie - co do wspólnych celów i ideałów oraz twórczą, ubogacającą wymianę myśli;

b)współodczuwanie - wczuwanie się w sytuacje członków Świeckiego Zakonu, branie szczerego i czynnego udziału w ich radościach i cierpieniach, nadziejach i niepokojach;

c)współdziałanie - harmonijne i czynne urzeczywistnianie celów oraz ideałów Świeckiego Karmelu;

d)współodpowiedzialność za jak najbardziej autentyczne życie charyzmatem Świeckiego Karmelu według woli Kościoła.

6. Duch rodzinnej miłości w każdej wspólnocie winien objawiać się poprzez specjalną duchową opiekę i materialną troskę członków wspólnoty wobec każdego chorego i potrzebującego pomocy członka.

7. Szczególnym wyrazem troski o problemy ubogich, nie tylko z Świeckiego Zakonu, będzie zorganizowanie przynajmniej raz w roku we wspólnotach akcji charytatywnej na rzecz instytucji charytatywnych inspirujących się duchem Karmelu Terezjańskiego.

8. Zgodnie z art. 58 pkt d Konstytucji Świeckiego Zakonu za każdego zmarłego członka wspólnoty Świeckiego Zakonu ma być odprawiona Msza św. (intencja mszalna ofiarowana przez lokalną wspólnotę). Jeżeli któryś z członków nie może w niej wziąć udziału, uczestniczy w pełni w innej Mszy św. albo odmawia część Różańca świętego. Ponadto członkowie wspólnoty odmawiają Liturgię Godzin za zmarłego. Rada Wspólnoty przygotowuje wspomnienie o zmarłym dla biuletynu prowincjalnego.

9. We wspomnienie Wszystkich Zmarłych naszego Zakonu (15 listopada) członkowie Świeckiego Zakonu pamiętają w modlitwie o wszystkich zmarłych siostrach i braciach. Kilka razy w roku poleca się wszystkim, choćby indywidualnie, odmówić Liturgię Godzin za zmarłych a przynajmniej jeden raz w roku zamówić intencję mszalną za zmarłych członków.

10. Wspólnota powyżej 40 osób może ulec podziałowi zgodnie z art. 58 pkt g Konstytucji Świeckiego Zakonu. Decyduje o tym Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat i Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu.

11.We wspólnotach lokalnych oświadczenie woli Rady Wspólnoty składa przewodniczący i jeden z członków Rady, a w sprawach finansowych przewodniczący i skarbnik wspólnot.

§ 14 Wybory we wspólnocie

Wybór przewodniczącego i pozostałych członków Rady we wspólnocie lokalnej odbywa się według norm prawa kanonicznego, Konstytucji Świeckiego Zakonu oraz poniższych przepisów.

1. Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego powinien być ustalony przynajmniej na jeden miesiąc wcześniej przez ustępującą Radę i uzgodniony z Delegatem Prowincjalnym oraz Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu. Drugi termin zebrania w razie braku quorum może mieć miejsce pół godziny później.

2. Zebranie wyborcze poprzedza zawiadomienie członków o zebraniu w sposób przyjęty powszechnie w danej wspólnocie.

3. Zebraniu wyborczemu przewodniczy Delegat Prowincjalny lub członek Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu, który ustala porządek obrad i zatwierdza wybory.

4. Porządek obrad zebrania wyborczego winien zawierać, co najmniej:

a)wybór sekretarza i dwóch skrutatorów,

b)złożenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego,

c)udzielenie absolutorium ustępującej Radzie,

d)dokonanie wyboru nowej Rady,

e)podjęcie ewentualnie innych uchwał.

5. Prawo wyborcze czynne przysługuje członkom Świeckiego Zakonu po pierwszych przyrzeczeniach. Prawo wyborcze bierne na przewodniczącego przysługuje członkowi Świeckiego Zakonu po przyrzeczeniach definitywnych. Pozostałych członków Rady wybiera się spośród wszystkich członków wspólnoty, zwykle po przyrzeczeniach definitywnych, zgodnie z art. 52 Konstytucji Świeckiego Zakonu.

6. Dla ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają dwaj skrutatorzy i sekretarz wyborów, którzy działają zgodnie z prawem kanonicznym oraz własnym Świeckiego Zakonu.

7. Do wyboru przewodniczącego konieczna jest bezwzględna większość głosów obecnych wyrażonych tajnie. Jeżeli w wyniku głosowania nie dokonano wyboru, do powtórnego głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. W drugim głosowaniu do wyboru wystarczy zwykła większość. W przypadku równej ilości głosów wybrany zostaje kandydat młodszy wiekiem.

8. Przewodniczący zebrania wyborczego ogłasza wynik wyborów, jeśli wybrani przyjęli wybór.

9. Przewodniczący wspólnoty może być wybrany na dwa trzechlecia po sobie następujące. Kiedy wyjątkowe okoliczności się tego domagają, może on być wybrany na trzecią kadencję, ale pod warunkiem wyboru przez dwie trzecie głosów i za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata zgodnie z art. 50 Konstytucji Świeckiego Zakonu. Sekretarz wspólnoty przesyła do Sekretariatu Świeckiego Zakonu w ciągu tygodnia protokół ze spotkania sprawozdawczo-wyborczego.

10. Wybory powinny przebiegać według następujących zasad:

a)każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który winien oddać osobiście,

b) wybór osoby musi być potwierdzony przez osobę wybraną w trakcie zebrania wyborczego,

c) głosowanie listowne i przez pełnomocnictwo jest nieważne,

d) aktu głosowania dokonuje się na kartkach, które po wypełnieniu są zbierane przez skrutatorów i liczone w obecności sekretarza zebrania wyborczego,

e) sposób dokonywania zapisów na kartkach oraz procedurę liczenia przedstawia członkom przewodniczący zebrania wyborczego.

f) w sytuacji, gdy spośród trzech wybranych radnych wskazany zostanie odpowiedzialny za formację, wówczas należy zarządzić uzupełniające wybory i wybrać trzeciego radnego zgodnie z powyższą procedurą.

11. Ustępujący członkowie Rady Wspólnoty są zobowiązani do przekazania swoim następcom wszystkich dokumentów, informacji i dóbr materialnych Świeckiego Zakonu, którymi zarządzali.

12. W przypadku vacatu, który zostaje stwierdzony przez Przełożonego Prowincjalnego, lub jego Delegata, obowiązki pełnienia danej funkcji powierza osobie kompetentnej Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat, w uzgodnieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

§ 15 Rozwiązanie i wygaśnięcie działalności wspólnoty lokalnej

1. Rozwiązanie wspólnoty lokalnej następuje na mocy dekretu Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitów Bosych w Rzymie.

2. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia działalności wspólnoty lokalnej wszelkie dobra i archiwum przejmuje Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu o ile nie zostanie inaczej postanowione przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

§16 Władze Świeckiego Zakonu

Władzami Świeckiego Zakonu w Prowincji Krakowskiej . zgodnie z art. 48 Konstytucji Świeckiego Zakonu są : Przełożony Prowincjalny, lub jego Delegat, oraz Rada Wspólnoty Świeckiego Zakonu.

A. Przełożony Prowincjalny i jego Delegat

1. Przełożonym odpowiedzialnym za Świecki Zakon Prowincji Krakowskiej jest Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Posługę tę pełni osobiście lub przez Delegata według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego, Konstytucji OCD i Przepisów Wykonawczych OCD, Konstytucji Świeckiego Zakonu oraz niniejszego Statutu.

2. Przełożony Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, lub jego Delegat, wraz z Przewodniczącym Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu, reprezentuje Świecki Zakon Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej wobec władz kościelnych oraz organów władzy administracji państwowej i samorządowej

3. Każda wspólnota lokalna powierzona jest duchowej i pastoralnej trosce karmelitów bosych2, wypełnianej przez posługę asystenta wspólnoty zgodnie z art. 44 Konstytucji

4. Świeckiego Zakonu. Rola asystenta nie jest jednoznaczna z posługą spowiednika; towarzyszy on duchowo wspólnocie, na którą oddziaływuje w sposób animacyjno - braterski.

5. Wyższe kierownictwo Zakonu - o którym wspomina kanon 303 Kodeksu Prawa Kanonicznego - zmierzać ma do zagwarantowania wierności Świeckiego Zakonu charyzmatowi karmelitańskiemu, łączności z Kościołem poprzez Zakon. Na poziomie prowincjalnym dokonuje się ono poprzez wzięcie odpowiedzialności za Świecki Zakon, mianowanie asystentów, opiekę sprawowaną przez Przełożonego Prowincjalnego, i jego Delegata, oraz poprzez wizytacje pasterskie wspólnot lokalnych Świeckiego Zakonu, które dokonuje wspomniana władza w porozumieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu.

6. Na wniosek Rady Wspólnoty dopuszcza się opiekę duchową w poszczególnych wspólnotach Świeckiego Zakonu sprawowaną przez duchownych diecezjalnych za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata oraz proboszcza miejsca.

B. Rada Wspólnoty

7. Wspólnota lokalna kierowana jest przez Radę Wspólnoty, której skład i kompetencje określają Konstytucje Świeckiego Zakonu w art. 46-48, 51- 55.

8. Fundatorzy nieruchomości, administratorzy i zarządzający nieruchomościami wspólnoty posiadają . o ile nie są członkami Rady Wspólnoty - głos doradczy, a w sprawach zarządzania dobrami materialnymi postępują zgodnie z prawem kanonicznym.

9. Dla podtrzymania więzi duchowej z okazji większych świąt kościelnych i karmelitańskich Rada powinna zapraszać członków wspierających i honorowych jak i pozostających poza Wspólnotą.

10. Rada Wspólnoty odpowiada wspólnie za wszelkie swoje dobra, bez względu na podział kompetencji.

 § 17 Struktury pomocnicze Prowincji

 (paragraf nowy, zatwierdzony przez Definitorium Generalne w Rzymie 4 czerwca 2012 r.)

 

Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu

 

1. Strukturami pomocniczymi Świeckiego Zakonu w Prowincji Krakowskiej są: Kongres Prowincjalny, Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu i Sekretariat Prowincjalny Świeckiego Zakonu.

 

2. Świeccy karmelici Prowincji Krakowskiej wybierają Radę Prowincjalną, która współpracuje z Przełożonym Prowincjalnym i jego Delegatem. Jej głównym zadaniem jest pomoc wspólnotom w formacji duchowej i apostolacie.

 

3. Do zadań Rady Prowincjalnej należy w szczególności:

 

a) reprezentowanie Prowincji Świeckiego Zakonu,

 

b) troska o tożsamość i wierność charyzmatowi Karmelu Terezjańskiego,

 

c) troska o jedność wspólnot lokalnych z Zakonem i między sobą,

 

d) koordynacja i ożywianie działalności wspólnot Prowincji Krakowskiej,

 

e) współdziałanie z Delegatem Prowincjalnym w realizacji jego zadań,

 

f) powoływanie osób i organów konsultacyjnych, zlecanie im konkretnych zadań i udzielanie pełnomocnictwa,

 

g) organizacja Kongresu Prowincjalnego,

 

h) złożenie Kongresowi sprawozdania z minionej kadencji,

 

i) organizowanie kursów, rekolekcji i warsztatów w ramach formacji Świeckiego Zakonu,

 

j) przygotowanie wytycznych do Programu Życia i Posługiwania,

 

k) czuwanie nad funkcjonowaniem i życiem duchowym poszczególnych wspólnot, formacją ciągłą i początkową, wypracowaniem i realizowaniem Programu Życia i Posługiwania,

 

l) pomoc i współdziałanie ze strukturami Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych oraz współpraca z grupami laikatu karmelitańskiego,

 

m) określanie wysokości składki na potrzeby struktur prowincjalnych Świeckiego Karmelu.

 

4. Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu składa się z pięciu osób: przewodniczącego oraz czterech radnych.

 

5. Przewodniczący Rady Prowincjalnej, będąc znakiem jedności wszystkich wspólnot, reprezentuje Krakowską Prowincję Świeckiego Zakonu, współpracuje z Delegatem Prowincjalnym i troszczy się o rozwój wspólnot. W szczególności ustala on terminy posiedzeń Rady, koordynuje pracę jej członków, uczestniczy w wizytacjach wspólnot, przedstawia swoje wnioski i spostrzeżenia.

 

6. Członkowie Rady odpowiadają w szczególności za sprawy: formacji ciągłej, formacji początkowej, życia wspólnotowego i apostolatu. Funkcję sekretarza powierza się jednemu z radnych, zaś funkcję skarbnika pełni osoba z Rady lub spoza niej. Te i inne zadania wynikające z potrzeb Prowincji, ustala Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat w dialogu z Radą.

 

7. Obradom Rady przewodniczy Delegat Prowincjalny lub Przewodniczący Rady.

 

8. Sekretarz odpowiada za całość dokumentacji Rady Prowincjalnej, w szczególności protokołuje zebrania Rady Prowincjalnej, prowadzi dokumentację Rady i współpracuje z sekretariatem.

 

9. Skarbnik zajmuje się sprawami ekonomicznymi Prowincji, w szczególności prowadzi prowincjalne księgi rachunkowe i współpracuje ze skarbnikami wspólnot.

 

10. Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu pełni swoje obowiązki przez trzy lata, do czasu wyboru nowej Rady. Przewodniczący i radni nie mogą pełnić funkcji dłużej niż dwie kadencje następujące po sobie. Mogą być wybrani na trzecią kadencję pod warunkiem wyboru przez dwie trzecie głosów i za zgodą Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata.

 

11. Przewodniczący Rady Prowincjalnej nie może pełnić równocześnie funkcji Przewodniczącego wspólnoty lokalnej. Natomiast radny prowincjalny może złożyć rezygnację z pełnionych dotychczas funkcji przewodniczącego wspólnoty lub odpowiedzialnego za formację.

 

12. Radny może zrezygnować z uzasadnionych przyczyn z pełnienia swojej funkcji. Na jego miejsce Rada w uzgodnieniu z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem wybiera nowego radnego.

 

13. W spotkaniach Rady bierze udział Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat z prawem ingerencji w decyzje Rady w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

 

14. Rada Prowincjalna zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

 

15. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał Rady wymagana jest obecność przynajmniej Przewodniczącego i dwóch członków Rady. W drodze wyjątku, uchwały mogą być podejmowane drogą korespondencyjną, w tym za pośrednictwem internetu. Również w tym przypadku winny być one zaprotokołowane.

 

16. Oświadczenia woli Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu składa Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat oraz Przewodniczący Rady Prowincjalnej, a w sprawach finansowych Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat oraz Skarbnik.

 

17. Rada Prowincjalna wykonuje swoje zadania statutowe z pomocą sekretariatu prowincjalnego, w którym posługę pełnią członkowie Świeckiego Zakonu.

 

18. Źródłem finansowania Rady Prowincjalnej są wpłaty wspólnot lokalnych, darowizny, dotacje, ofiary itp.

 

Kongres Prowincjalny

 

19. Co trzy lata, w rok po Kapitule Prowincjalnej Karmelitów Bosych i wyznaczeniu Delegata Prowincjalnego, Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat zwołuje Kongres Prowincjalny. Należy tego dokonać pisemnie przynajmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem Kongresu.

 

20. Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat w porozumieniu z Radą Prowincjalną ustala liczbę delegatów na Kongres z poszczególnych wspólnot, mając na względzie wielkość wspólnoty oraz ich zaangażowanie na rzecz Prowincji.

 

21. Delegat wspólnoty, powinien być osobą po przyrzeczeniach definitywnych, dyspozycyjną i znającą dobrze duchowość Świeckiego Zakonu. Wskazane jest, aby posiadał doświadczenie posługi jako przewodniczącego, odpowiedzialnego za formację lub radnego wspólnoty.

 

22. W razie niemożliwości wydelegowania osoby po przyrzeczeniach definitywnych, reprezentująca wspólnotę osoba po przyrzeczeniach pierwszych nie ma na Kongresie prawa głosu czynnego i biernego.

 

23. W Kongresie Prowincjalnym uczestniczą:

 

a) Przełożony Prowincjalny i jego Delegat,

 

b) przewodniczący wszystkich wspólnot,

 

c) delegaci wybrani przez wspólnoty wg zasad podanych w § 14 pkt 7 i 8 Statutu,

 

d) członkowie ustępującej z urzędu i nowowybranej Rady Prowincjalnej.

 

24. W Kongresie mogą uczestniczyć bez prawa głosu czynnego i biernego asystenci i członkowie wspólnot po przyrzeczeniach co najmniej czasowych, nie będący przewodniczącymi i delegatami.

 

25. Zadania Kongresu Prowincjalnego:

 

a) przyjęcie sprawozdania ustępującej Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu i udzielenie jej absolutorium,

 

b) wybór Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu,

 

c) ocena sytuacji Świeckiego Zakonu w Prowincji,

 

d) omówienie istotnych spraw dotyczących Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu,

 

e) podjęcie uchwał programowych co do życia, formacji i działalności Świeckiego Zakonu w Prowincji.

 

26. Kongresowi Prowincjalnemu przewodniczy Przełożony Prowincjalny, jego Delegat lub Przewodniczący Rady.

 

27. Wyborcy wybierają spośród siebie, w głosowaniu jawnym, protokolantów, skrutatorów oraz komisję uchwał.

 

28. Kandydatami do Rady Prowincjalnej są karmelici świeccy Prowincji Krakowskiej, którzy spełniają kryteria określone w punkcie 21 i wyrażają przynajmniej ustną zgodę na kandydowanie. Prawo ich zgłaszania w wyznaczonym przez Przełożonego Prowincjalnego lub jego Delegata terminie posiadają poszczególne wspólnoty spośród swoich członków, Przełożony Prowincjalny, jego Delegat lub Rada Prowincjalna. Podczas Kongresu kandydatów mogą zgłosić także jego uczestnicy, posiadający głos czynny.

 

29. W szczególnych sytuacjach – zwłaszcza w przypadku niemożliwości wyłonienia Rady Prowincjalnej – wstępna zgoda zgłoszonych kandydatów nie będzie wymagana, a kandydatami do Rady Prowincjalnej mogą także w tym przypadku być świeccy karmelici nieobecni na Kongresie.

 

30. Spośród osób umieszczonych na liście kandydatów uczestnicy Kongresu posiadający głos czynny, wybierają przewodniczącego Rady Prowincjalnej, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. Jeśli w wyniku głosowania nie dokonano wyboru do powtórnego głosowania przechodzą dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. W drugim głosowaniu wystarczy zwykła większość. W przypadku równej ilości głosów wybrany zostaje kandydat z dłuższym stażem w Świeckim Zakonie.

 

31. Czterej radni, wybierani są w głosowaniu tajnym, w odrębnych głosowaniach, analogicznie do procedury wyboru przewodniczącego.

 

32. Uchwały Kongresu podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że Kongres postanowi inaczej.

 

33. Z obrad Kongresu sporządzany jest protokół, który po odczytaniu i zaaprobowaniu przez Kongres, podpisują przewodniczący obradom, przewodniczący Rady i protokolant.

 

34. Bezpośrednio po Kongresie, nie dłużej jednak niż w ciągu jednego miesiąca, Rada poprzedniej kadencji dokona formalnego przekazania nowowybranej Radzie Prowincjalnej dokumentacji, wykazu spraw wymagających kontynuacji oraz innych zobowiązań leżących w gestii tejże Rady.

 

Sekretariat Prowincjalny Świeckiego Zakonu

 

35. Sekretariat jest zespołem ludzi wspomagających pracę Delegata Prowincjalnego i Rady Prowincjalnej Świeckiego Zakonu.

 

36. Zakres kompetencji i działalności Sekretariatu ustala Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat, i Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu.

 

37. Siedzibą Sekretariatu jest Kraków. Zmianę siedziby ustala Przełożony Prowincjalny lub jego Delegat, i Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu.

 

§18 Współpraca ogólnopolska

 

1. Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej w porozumieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu Prowincji Warszawskiej może powołać ogólnopolskie forum współpracy w celu koordynacji działań, współpracy i jedności dążeń na szczeblu ogólnopolskim, zgodnie z art. 60 Konstytucji Świeckiego Zakonu.

 

2. Zakres działania i sposób wyboru przedstawicieli na forum ustala Rada Prowincjalna Świeckiego Zakonu Prowincji Krakowskiej w porozumieniu z Radą Prowincjalną Świeckiego Zakonu Prowincji Warszawskiej. Szczegóły ustaleń zostaną zapisane w osobnym porozumieniu między Prowincjami, zatwierdzonym przez Definitorium Generalne OCD. Będzie on normował relacje wzajemnej współpracy oraz reprezentacji Świeckiego Zakonu wobec struktur Kościoła w Polsce.

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates