Statut Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - Rozdział V - Życie duchowe

Rozdział V

 

ŻYCIE DUCHOWE

 

52. Świeccy karmelici bosi oddają się Zakonowi, a tym samym podejmują życie duchowością Karmelu Terezjańskiego wyrażoną w Regule św. Alberta, według charyzmatu św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, przestrzegając postanowień Konstytucji i niniejszego Statutu

 

Sposoby oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie, św. Józefowi oraz świętym Zakonu (por. K 58 j)

53. Świeccy karmelici bosi powinni oddawać cześć Najświętszej Maryi Pannie i pielęgnować autentyczną pobożność maryjną poprzez:

a) przyjęcie i noszenie Szkaplerza świętego oraz związaną z nim codzienną modlitwę do Matki Bożej (np. różaniec, Pod Twoją obronę, Anioł Pański, Salve Regina w sobotę wraz z całym Zakonem Karmelitów Bosych),

b) zgłębianie tradycji maryjnej Karmelu oraz nauki Kościoła o Maryi,

c) poznanie i naśladowanie cnót Matki Bożej i Jej formy życia, która stanowi dla Karmelu Terezjańskiego wzór upodobnienia się do Jezusa,

d) w miarę możliwości branie czynnego udziału w tradycyjnych nabożeństwach maryjnych Kościoła (dni i święta maryjne, nabożeństwa, nowenna przed uroczystością Matki Bożej z Góry

Karmel) i pielgrzymkach.

54. Oddawanie czci św. Józefowi i świętym Karmelu przez świeckich karmelitów bosych polega na poznawaniu i naśladowaniu tych świętych, odmawianiu modlitw do nich wspólnotowo i indywidualnie oraz uczestnictwie w nabożeństwach z okazji ich świąt.

 

Życie modlitwy

55. Ponieważ modlitwa jest fundamentem i podstawowym zadaniem Karmelu Terezjańskiego (por. K 17), dlatego świeccy karmelici bosi:

a) codziennie w miarę możliwości uczestniczą w Eucharystii,

b) pielęgnują osobisty udział w liturgii Kościoła, która jest źródłem i szczytem jego działalności,

c) codziennie odmawiają Jutrznię i Nieszpory oraz w miarę możliwości Kompletę, a dla głębszej jedności z całym Zakonem używają karmelitańskiego kalendarza,

d) starają się, by modlitwa przenikała całe ich życie, by żyć w obecności i tajemnicy Żywego Boga,

e) codziennie przeznaczają pół godziny (por. K 21) na modlitwę wewnętrzną w atmosferze wyciszenia i samotności, jako osobiste spotkanie z Bogiem, który jest w ukryciu,

f) ustawicznie rozważają Słowo Boże, by móc lepiej poznać osobę Jezusa Chrystusa, słuchając Go i naśladując na wzór Maryi,

g) przeznaczają czas na czytanie duchowe, podczas którego zapoznają się, oprócz Pisma Świętego, z dokumentami Kościoła i z pismami naszych świętych, szczególnie Teresy od Jezusa i Jana od Krzyża; mogą korzystać także z dzieł duchowych innych autorów,

h) nawiedzają i adorują Najświętszy Sakrament.

56. W przypadku przeszkód w wypełnieniu powyższych zobowiązań, świecki karmelita bosy stara się trwać w żywej relacji z Bogiem podczas swoich zajęć, rozważa dowolną tajemnicę różańca, odmawia modlitwy do świętych Patronów Zakonu, a w przypadku długotrwałej niemożności korzysta z dyspensy asystenta. Zalecenia modlitewne nie obowiązują pod grzechem, ale są skutecznym środkiem wzrostu w miłości Bożej.

57. Życie modlitwy świeckiego karmelity bosego, życie w jedności z Bogiem, wymaga praktyki stałego nawrócenia i oczyszczenia serca poprzez:

a) codzienny rachunek sumienia,

b) częste, tj. przynajmniej raz w miesiącu, korzystanie z Sakramentu pokuty i pojednania,

 

Formy umartwienia (por. K 58j)

58. Świeccy karmelici bosi rozumieją, że celem ascezy jest wewnętrzne oczyszczenie i uwolnienie, by całkowicie otworzyć się na Boga. Wiernie zachowują ogólne prawo Kościoła dotyczące postu oraz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Zgodnie z nauką św. Teresy i św. Jana od Krzyża podejmują z miłości do Chrystusa, praktykę pokuty i ewangelicznego wyrzeczenia według tradycji Karmelu Terezjańskiego, przede wszystkim w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

59. Świeccy karmelici bosi ujmują pożywienia ciału, by w ten sposób przyjść z pomocą siostrom i braciom potrzebującym. Zachowują w miarę możliwości wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w środy i soboty wraz z całym Zakonem oraz w dniach poprzedzających następujące święta Karmelu Terezjańskiego:

a) uroczystość św. Józefa, tj. 18 marca,

b) uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, tj. 15 lipca,

c) uroczystość św. Teresy od Jezusa, tj. 14 października,

d) uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tj. 7 grudnia,

e) uroczystość św. Jana od Krzyża, tj. 13 grudnia.

60. Oprócz tego praktykują inne formy umartwienia:

a) cierpliwie znoszą przeciwności losu i chętnie podejmują trud codziennej pracy,

b) roztropnie odmawiają sobie dobrych rzeczy (np. telewizja, internet),

c) praktykują ewangeliczny umiar w mówieniu.

61. Świeccy karmelici bosi praktykują pokutę i ewangeliczne formy wyrzeczenia z umiarem oraz według możliwości zdrowia, stanu i wieku.

62. Świeccy karmelici bosi składają całe swoje życie na żywą ofiarę, miłą Bogu, jako wyraz uczestnictwa w powszechnym kapłaństwie wiernych.

 

Design by Premium templates in association with Free Joomla 2.5 templates